دوره 5، شماره 2 - ( پاییز و زمستان 1397 )                   جلد 5 شماره 2 صفحات 32-22 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
چکیده:   (4110 مشاهده)
مقدمه و هدف: افزایش رو به رشد فارغ التحصیلان رشته های علوم پزشکی به عنوان یک نگرانی عمده در جامعه، منجر به اضطراب و ناامیدی دانشجویان نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی میشود. هدف این مطالعه بررسی وضعیت نگرش دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی در سال تحصیلی 96-1395 است.
روش‌ها: این پژوهش از نوع توصیفی- مقطعی است که در مهرماه 1395 انجام شد.جامعه پژوهش را دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تشکیل دادند. و حجم نمونه بصورت سرشماری250 نفرمحاسبه شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ی20 سوالی دانشگاه مینه سوتای آمریکا بود. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SSPS24  و با استفاده از آزمونهای T-Test تک نمونه ای و آنالیزواریانس یک طرفه و آماره های توصیفی تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: طبق نتایج پژوهش حاضر میانگین و انحراف معیار نمره نگرش نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی به ترتیب 2.74 ± 12.64 و 2.63 ± 17.84 بدست آمد، که این نمره در هر دو حیطه پایین تر از حد قابل قبول می باشد. از بین متغیرهای دموگرافیک مورد بررسی تنها بین جنسیت و نگرش به رشته تحصیلی اختلاف معنی داری مشاهده شد(03/0=P)
نتیجه‌گیری: : با توجه به پایین بودن نگرش افراد نسبت به رشته و آینده شغلی خود بنظر میرسد مسئولین مربوطه باید در جهت رفع موانع موجود برنامه ریزی نمایند.و همچنین جهت گرایش مردان نسبت به رشته پرستاری فرهنگ سازی صورت گیرد.
متن کامل [PDF 444 kb]   (1949 دریافت)    
نوع مطالعه: مروری | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1396/8/16 | پذیرش: 1396/12/14 | انتشار: 1397/8/12

فهرست منابع
1. 1. Berk LE. Infants, children and adolescents. 2nd ed. Boston: Allyn & Bacon; 1999. p: 211-13.
2. 2. Safdari Dehcheshmeh F,Delaram M,Parvin N,Kheiri S,Froozandeh N,Kazemiman A,The viewpoints of students and educators,in faculty of nursing and midwifery of Shahrekord Univercity of Medical Sciences,abut the effective factors in academic improvement of students 2004. Shahrekord Univ Med Sci J 2007;3(9) :71-7. [In Persian].
3. 3. Hazavehei SM, Fathei Y, Shamshirei M. Study on the causes of students' academic probation in Hamadan University of Medical Sciences, 2001-2002. Strides in development of medical education. 2006 Jul 15;3(1):33-42. [In Persian].
4. 4. Malakoutian M, Parvaresh A. The employment situation of environmental health graduates in Iran between 1996-2002. Iranian journal of medical education. 2003 Dec 15;3(2):65-71. [In Persian].
5. 5. Faraji khiyavi F, Valipor A, Khademi M. A Study on Students' Expectations of Academic Field and Their Attitude to Prospecting Job Among School of Health Students at Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences. Educational Development of Jundishapur 2014, 2015: 6(1): 43-51. [In Persian].
6. 6. Parvaresh A, Amin M. Job description and educational needs of different levels of environmental health graduates. Iranian journal of medical education. 2005 Dec 15;5(2):63-71.. [In Persian].
7. 7. Karimi Y. [Attitude and attitude change]. 2nd ed. Tehran:Viraiesh publication; 2005 [In Persian].
8. 8. Bigdeli Z, Abam Z. The effective factors in choose discipline and change the attitude of librarian and clinical psychology at the University of shahid chamran Ahvaze. Library and Information Science. 2003;6(2):47-66. [In Persian]
9. 9. Hamdi MR, Parvaresh A, Amin M. [Job description and educational needs of different levels of environmental health graduates]. Iranian Journal of Medical Education 2005; 2(5): 67-74. [In Persian]career]. Iranian Journal of Medical Education 2004; 1(4): 72-75. [In Persian]
10. 10. Sadr Arhami N, Kalantari S, Atarod S. Medical students attitude towards their field of study and future career. Iranian Journal of Medical Education. 2004 Jun 15;4(1):76-81. [In Persian]
11. 11. Hafferty FW, Boulger JG. A look by medical students at medical practice in the future. Journal of medical education. 1986 May;61(5):359-67.
12. 12. Law W, Arthur D. What factors influences Hong Kong school students in their choice of a career in nursing. International Journal of nursing studies 2003; 40(1):23-32.
13. 13. Karaoz S, Change in nursing students' perceptions of nursing during their education: the role of the introduction to nursing course in this change. Nurse Education Today 2004; 24 (2):128-135.
14. 14. Samadi MT, Taghizadeh J, Kashitarash Esfahani Z, Mohammadi M. Evaluating environmental health students' attitudes toward their discipline and future career in Hamedan university of medical sciences in 2008. Iranian Journal of Medical Education. 2010 Mar 15;9(4):331-6. [In Persian].
15. 15. Cliff MM, Cliff TM. Attitudes of medical students toward medical school and their future careers. Academic medicine. 1972 Jul 1;47(7):534-8.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.