دوره 1، شماره 2 - ( پاییز - زمستان 1393 )                   جلد 1 شماره 2 صفحات 59-68 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه ارومیه
چکیده:   (5548 مشاهده)

مقدمه و هدف: سبک یادگیری، شاخص عملکرد هر فرد در پردازش و دریافت اطلاعات برای یادگیری است. ویژگی شخصیتی از جمله عوامل مؤثر بر سبک یادگیری است و آگاهی از ویژگی‌های شخصیتی، برای مقابله مؤثر با مشکلات زندگی مفید و سودمند است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان با سبک یادگیری آنان، که در میان دانشجویان کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس انجام شده است.
روش‌ها: روش پژوهش توصیفی - تحلیلی از نوع همبستگی است و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس بوده است که با استناد به جدول مورگان 300 نفر به عنوان حجم نمونه آماری در نظر گرفته شد. برای گردآوری داده‌های پژوهش، از دو پرسشنامه استاندارد پنج عاملی شخصیت (NEO.FFI) و پرسشنامه سبک یادگیری کلب استفاده شده است که پایایی و روایی ابزار در حد مطلوب گزارش شد.
یافته‌ها: نتایج به دست آمده از تحلیل مانوا و تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که بین مؤلفه‌های ویژگی‌های شخصیتی (برونگرایی، اشتیاق به تجارب تازه و توافق پذیری) با سبک یادگیری دانشجویان رابطه معنادار وجود دارد اما در دو مؤلفه روان رنجوری و وظیفه‌شناسی رابطه معناداری وجود ندارد. علاوه بر این، بعد برونگرایی با سبک یادگیری همگرا رابطه منفی و معنی‌دار (48/0 -= β، 000/0Pvalue=) و بعد اشتیاق به تجارب تازه رابطه مثبت و معنی‌دار (29/0 -= β، 01/0(Pvalue = با سبک یادگیری همگرا و همچنین رابطه مثبت و معناداری (37/0 = β، 001/0(Pvalue = با سبک یادگیری واگرا و بعد توافق پذیری رابطه منفی و معناداری (27/0 -= β، 02/0(Pvalue = با سبک یادگیری واگرا دارد.
نتیجه‌گیری: نتایج به دست آمده از تحلیل مانوا و تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که بین مؤلفه‌های ویژگی‌های شخصیتی (برونگرایی، اشتیاق به تجارب تازه و توافق پذیری) با سبک یادگیری دانشجویان رابطه معنادار وجود دارد.

متن کامل [PDF 10074 kb]   (2482 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1393/10/16 | پذیرش: 1394/2/5 | انتشار: 1395/5/24

فهرست منابع
1. Kolb, A.Y., Kolb, D.A. The learning way: meta-cognitive aspects of experiential learning..Simulation and Gaming.2009; 40 (3):297–327.
2. Olver, J.M. and Mooradin, T.A. “Personality traits and personal values: a conceptual and empirical investrigation”.personality and individual differences.2003. 9, pp. 188-203.
3. Zhang, L, F. Thinking styles and personality types revisited. Personality and individual Differences. 2001. 31(6), 112-121.
4. Messick, S. (1996). The nature of cognitive styles: problems and promise in educational practice. Educational Psychologist, 19, 59–74.
5. Mccrae,R.R., & Costa, P. T. Acontemplated revision of NEO Five Factor inventory, journal Of personality and individual differences. 2004; 36: 587-596
6. Rauch, A., & Frese, M. Let's put the person back into entrepreneurship research: A meta-analysis on the relationship between business owners' personality traits, business creation, and success. European Journal of Work and Organizational Psychology.2007; 16(4):353-385.
7. Engle, Diedre E., Joe J. Mah, and Golnaz Sadri. "An empirical comparison of entrepreneurs and employees: Implications for innovation." Creativity Research Journal; 1997; 10(1): 45-49. Available from URL http://www.tandfonline.com.
8. Zhao, Hao, and Scott E. Seibert. "The big five personality dimensions and entrepreneurial status: a meta-analytical review." Journal of Applied Psychology; 2006, 91(2): 259.
9. Chamorro-Premuzic, T., & Furnham, A. Personality, intelligence and approaches to learning as predictors of academic performance. Personality and Individual Differences. 2008; 44, 1596–1603.
10. Shokri O, Kadivar P, Farzad V, Sangari A. A. Role of personality traits and learning approaches on academic achievement of university students. Psychological Research. 2007; 9: 65–84
11. Barrick, Murray R., and Michael K. Mount. "The big five personality dimensions and job performance: a meta-analysis". Personnel Psychology. 1991;44(1):1-26.
12. Zhang L. Does the big five predict learning approaches? Personality andIndividual Differences,2003, 34, 1431–1446.
13. Leontidis, M., & Halatsis, C.Integrating learning styles and personality traits into an affective model to support learner’s learning. In Advances in Web Based Learning– Lecture Notes in Computer Science. ICWL.2009; 5686: pp. 225-234.
14. Burton, L. J., & Nelson, L. J. The relationship between personalities, approaches to learning and academic success in first year. Higher Education Research and Development Society.2009, 6(1): 65-81.
15. Moldasheva, G., & Mahmood, M. Personality, learning strategies, and academic performance: Evidence from post-Soviet Kazakhstan. Education+ Training.2014, 56(4): 343-359.