دوره 6، شماره 1 - ( بهار- تابستان 1398 )                   جلد 6 شماره 1 صفحات 22-32 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.29252/dsme.6.1.22


XML English Abstract Print


دانشگاه آزاد اسلامی. قم.
چکیده:   (985 مشاهده)
مقدمه و هدف: نظام تعلیم و تربیت هر جامعه زیربنای توسعه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آن جامعه به­شمار می­رود و از طرفی دانشجویان پزشکی به عنوان پزشکان آینده در نظام سلامت کشور نقش مهمی ایفا خواهند نمود، لذا اهمیت شناخت بهتر روابط متقابل ابعاد انگیزشی آنان با ویژگی­های شخصیتی­شان جهت ارتقا برنامه­های آموزشی ضروری است. هدف این پژوهش نیز بررسی رابطه ابعاد انگیزش با ویژگی­های شخصیتی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران بود.
روش­ها: این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان پزشکی مقطع علوم پایه شاغل به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ بودند که تعداد ۴۱۲  نفر به­عنوان نمونه به­صورت طبقه­ای خوشه­ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه­های انگیزش کلر (Keller Inventory) و شخصیت نئو (NEO-Five Factor Inventory) بود. داده­ها با نرم­افزار SPSS با روش­های آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد.
یافته­ها: یافته­ها نشان داد بین مؤلفه­های انگیزش، دو مؤلفه­ی توجه و ارتباط دارای رابطه منفی و معنادار با ویژگی روان­رنجوری شخصیت هستند. هم­چنین هر چهار مؤلفه انگیزش دارای ارتباط مثبت و معنادار با تجربه‌پذیری و برون­گرایی و باوجدان بودن هستند. علاوه بر این، تنها مؤلفه­های توجه، ارتباط و اعتماد از متغیر انگیزش با مؤلفه­ی توافق­پذیری از متغیر شخصیت ارتباط مثبت و معنادار داشتند.
نتیجه­گیری: می­توان گفت که در ایجاد، تداوم یا کاهش انگیزش در افراد، ویژگی­های شخصیتی نقش بارزی دارند؛ بنابراین برای افزایش انگیزش در افراد به­خصوص در زمینه پیشرفت تحصیلی لازم است آموزش­ها، متناسب با ویژگی­های شخصیتی هر فرد صورت گیرد.
متن کامل [PDF 758 kb]   (520 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1397/2/17 | پذیرش: 1397/2/31 | انتشار: 1397/9/7

فهرست منابع
1. Pingetch P, Shonk D. Motivation in education (theory, research, and applications)Tehran: Elm; 2016.
2. Naile I, Selesho JM. The role of leadership in employee motivation. Mediterranean Journal of Social Sciences. 2014;5(3):175.
3. Lussier RN, Kimball DC. Applied sport management skills: Human Kinetics; 2009.
4. Olusola O. Intinsic motivation, job satisfaction and self-efficacy as predictors of job performance of industrial workers in ijebu zone of ogun state. journal of international social research. 2011;4(17).
5. Pervin LA. Character: Theory and Research. 8, editor. Tehran: Aeezh; 2014. [Persian]
6. Graham SA, Taylor AZ. Attribution theory and motivation in school: Handbook of motivation at school; 2016.
7. Standage M, Treasure DC. Relationship among achievement goal orientations and multidimensional situational motivation in physical education. british Journal of educational psychology. 2002;72(1):87-103.
8. Manzoor Q-A. Impact of employees motivation on organizational effectiveness. Business management and strategy. 2012;3(1):1.
9. Cetin-Dindar A. Student Motivation in Constructivist Learning Environment. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education. 2016;12(2).
10. Kanaani M, Eskandari A. Run a curriculum with Keller's motivational training pattern. Journal of Educational Technology Growth. 2003;28(7):12-4. [Persian]
11. Fardanesh H. Educational Design: Basics, Approaches and Applications. Tehran: Samt; 2014. [Persian]
12. Yousefi F, Bahri L. The role of personality traits in predicting students’ social skills, peer relationships, and behavioral-emotional engagement. International Journal of Behavioral Sciences. 2013;7(3):279-88. [Persian]
13. Atkinson R, Nolen Hoksema S, Bem D, Smith E, Atkinson R. Atkinson & Hilgard’s introduction to psychology. Tehran: Roshd; 2016. ]Persian[
14. Gramstad TO, Gjestad R, Haver B. Personality traits predict job stress, depression and anxiety among junior physicians. BMC medical education. 2013;13(1):150.
15. Burnam, A., Komarraju, M., Hamel, R., & Nadler, D. R. Do adaptive perfectionism and self-determined motivation reduce academic procrastination?. Journan Learning and Individual Differences. 2014; 36: 165-172.