راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

فصلنامه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی وابسته به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان است. این مجله به‌عنوان مجرایی رسمی برای ارتباطات علمی بین پژوهشگران، در قالب فصلنامه و به زبان فارسی و همراه با چکیده انگلیسی مقاله‌های اصیل پژوهشی، نامه به سردبیر، مروری، مقاله کیفی و مقاله کوتاه می‌باشد.
هدف از انتشار این فصلنامه ارتقاء کمی و کیفی پژوهش‌های آموزشی، افزایش تعامل علمی محققان حوزه آموزش، فراهم آمدن امکان به‌کارگیری نتایج پژوهش‌های آموزشی در عرصه‌ی تدریس، ارزشیابی، مدیریت و توانمندسازی اعضای هیأت علمی و ایجاد بسته به‌کارگیری تجارب مقالات پژوهشی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و تقویت روحیه آموزشی پژوهش- محور در بین مدرسین آموزش پزشکی می‌باشد.
در این فصلنامه مقالات در شاخه‌های ذیل، مورد بررسی قرار می‌گیرند:
  • برنامه‌ریزی آموزشی 
  • ارزشیابی و اعتباربخشی
  • تئوری‌های یادگیری و کاربرد آن در آموزش علوم پزشکی
  • روش‌های تدریس 
  • مدیریت و رهبری آموزشی
نشانی مطلب در وبگاه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی:
http://dsme.hums.ac.ir/find.php?item=1.42.16.fa
برگشت به اصل مطلب