راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها


 
  


  
 
دکتر حسین فرشیدی (دکترای تخصصی ‌قلب و عروق)

استاد، گروه داخلی قلب، دانشکده پزشکی،
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
h-index: ۹, › hfarshidigmail.com
 
 
دکتر تیمور آقاملایی (دکترای تخصصی آموزش بهداشت)

استاد، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت،
 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
h-index: ۲۹, › taghamolaeihums.ac.ir
دکتر احسان محمدی(دکترای علم اطلاعات)
دانشجو پسادکترا، گروه تحقیقات سایبرسنجی آماری،
دانشگاه نورث وسترن، شیکاگو، آمریکا
h-index: ۷, › ehsannorthwestern.edu
 
دکتر سیدکامران سلطانیعربشاهی (دکترای تخصصی پزشکی/ بیماری‌های داخلی)

استاد، گروه داخلی، دانشکده پزشکی،
 دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
h-index: ۱۸, › soltarab۳۴gmail.com
دکتر میترا امینی (دکترای تخصصی پزشکی/ پزشکی اجتماعی)
استاد، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی،
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
h-index: ۲۰, › Aminimpearl.sums.ac.ir
دکتر شهلا عبداللهی‌رودساز (دکترای ایمونولوژی و روماتولوژی)
استادیار، گروه روماتولوژی تجربی،
مرکز پزشکی Nijmegen، دانشگاه رادبود، نیمیخن، هلند
h-index: ۳۰, › shahla.abdollahi-roodsazradboudumc.n

دکتر حمیدرضا علیزاده‌اطاقور(دکترای تخصصی پزشکی جراحی عمومی )
دانشیار، گروه جراحی، دانشکده پزشکی،
 دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
h-index: ۱۰, › Drhralizadeyahoo.com
دکتر لیلا مصلی‌نژاد (دکترای تخصصی برنامه‌ریزی آموزشی)

دانشیار، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی،
 دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران
h-index: ۱۵, › Mossla_۱yahoo.com
دکتر حمیدرضا برادران (دکترای تخصصی اپیدمیولوژی)

استاد، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت،
دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
h-index: ۳۳, › baradaran.hriums.ac.ir
دکتر فرزانه ذوالعلی (دکترای تخصصی اپیدمیولوژی)

دانشیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده پزشکی،
دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
h-index: ۱۷, › zolalafarzanehgmail.com
دکتر اکرم هاشمی (دکترای تخصصی آموزش پزشکی)

استادیار، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی بیمارستان حضرت رسول، پژوهشکده علوم انسانی، تهران، ایران
h-index: ۲, › Dr.akramhashemiyahoo.com
دکتر سلیمان احمدی (دکترای تخصصی آموزش پزشکی)

استاد آموزش پزشکی
گروه آموزش پزشکی، دانشکده مجازی، آموزش پزشکی و مدیریت
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
h-index: ۱۳, › Soleiman.ahmadygmail.com
دکتر علیرضا منجمی (دکترای تخصصی داخلی)
فلسفه علم محدودیت‌های علم را نشان می‌دهد
دانشیار، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،
 پژوهشکده علوم انسانی، تهران، ایران
h-index: ۱۲, › monajemiihcs.ac.ir
 
 
 
 
نشانی مطلب در وبگاه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی:
http://dsme.hums.ac.ir/find.php?item=1.41.15.fa
برگشت به اصل مطلب