راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی- شورای سردبیری
تیم شورای سردبیری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/12/4 | 
 

تیم شورای سردبیری
 

مدیر مسئول

دکتر سیدعلیرضا سبحانی
 

سردبیر

دکتر الهام بوشهری
 

مدیر داخلی
 

دکتر سمیره عابدینی

مدیر اجرایی
 

فاطمه قاسمی
 

مشاور آمار
 

دکتر شهرام زارع

ویراستار ادبی
 

دکتر نادره نادری

ویراستار انگلیسی

دکتر افسون پیروزان
 
نشانی مطلب در وبگاه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی:
http://dsme.hums.ac.ir/find.php?item=1.129.38.fa
برگشت به اصل مطلب