دوره 2، شماره 2 - ( پاییز و زمستان 1394 )                   جلد 2 شماره 2 صفحات 63-55 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه شهید چمران اهواز
چکیده:   (5191 مشاهده)

مقدمه و هدف: امتیاز دانش فراشناختی این است که یادگیرنده را قادر می‌سازد تا لحظه به لحظه از فعالیت یادگیری خود و چگونگی پیشرفت کارش آگاه باشد و هم نقاط قوت و ضعف خودش را تشخیص دهد. در حال حاضر بخش عمده‌ای از افت تحصیلی فراگیرندگان به این دلیل اتفاق می‌افتد که آنان با روش‌های ناکارآمد به استقبال یادگیری می‌روند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه راهبردهای فراشناختی خواندن با اضطراب امتحان دانشجویان هست.

روش ها  : طرح پژوهش در این مطالعه از نوع همبستگی بنیادی (کانونی) بود. نمونه پژوهش حاضر 39 دانشجوی رشته بهداشت حرفه‌ای بودند که با روش سرشماری با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند. پرسشنامه راهبردهای فراشناختی خواندن و پرسشنامه اضطراب امتحان توسط دانشجویان تکمیل گردید. در این پژوهش برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS 20 و روش آماری همبستگی پیرسون و تحلیل کاننی استفاده گردیده است.

یافته‌ها: داده‌ها بیانگر این بود که سه مجموعه همبستگی کانونی ابعاد راهبردهای فراشناختی خواندن با ابعاد اضطراب امتحان به ترتیب (رابطه مجموعه اول 57/0، 001/0P<؛ رابطه مجموعه دوم 43/0، 001/0P<؛ و رابطه مجموعه سوم 09/0، 004/0P<) دارای همبستگی معنی‌دار هست. این نتایج نشان می‌دهد دانشجویانی که از راهبردهای فراشناختی استفاده می‌کنند اضطراب امتحان کمتری را تجربه می‌کنند.

نتیجه‌گیری: استفاده از راهبردهای فراشناختی به وسیله دانشجویان می‌تواند بر اضطراب امتحان تأثیرگذار بوده و در خیلی از موارد از اضطراب امتحان جلوگیری کرده و موجب پیشرفت و موفقیت تحصیلی گردد.

متن کامل [PDF 839 kb]   (2465 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1394/12/21 | پذیرش: 1395/5/19 | انتشار: 1395/7/12

فهرست منابع
1. Alikhani Sh, Markazi Moghaddam N, Zand Begleh M, Broumand S. Evaluation of influencing factors of educational decline of nursing students of Army University of Medical Sciences between 2001 and 2004. Annals of military and health sciences research 2006; 4(4): 819-24. [In Persian]
2. Salehi M, Enayati T. Relationship between the main components learning and study with academic achievement. Journal of New Approach in Educational Administration 2010; 2(3): 145-62. [In Persian]
3. Hill KT. Debilitation motivation and testing. New York: Academic Press; 1984.
4. Haj Babayi M. Principle & keys of study & learning. Tehran: ma & shoma; 2009. [In Persian]
5. Gardner G, Jewler G. The keys to success in university. MR Keramati, G Bararpour, Z Aghsh, trans. Tehran: Yastoroon; 2009. [In Persian]
6. Seif AA. The methods of learning & study. Tehran: Dowran; 2011. . [In Persian]
7. Mehrabizadeh M, Abolghasmi A, Najarian B, Shokrkon H. The relationship between self-efficacy and control place and intelligence. J Educat Sci Psychol Ahvaz Uni 2007; 21:52-72. [In Persian]
8. Woolfolk AE. Educational Psychology. 5th Ed. Boston: Allyn and Bacon; 2010.
9. Dembo MH. Applying educational psychology. 5th Ed. New York: Longman; 2005.
10. Safari Y, Bazrafshan A. An investigation into relationship between Shiraz high school students learning styles and educational achievement in English courses. Quarterly Journal of New Approach in Educational Administration 2009: (2) 4:17-30. [In Persian]
11. Kuhn D. Children and adults as intuitive scientist. Psychol Rev 1989; 96(4):674-89.
12. Sarason IG. Anxiety and self-preoccupation. In I G. Sarason, CD Spiel Berger (eds), Stress and Anxiety. Vol 2. New York: Hemisphere/Hastead; 1975.
13. King A. Reciprocal peer questioning. Clearing House 1990; 64 (2): 131-6.
14. Slavin RE. Educational Psychology: Theory and Practice. 9th Ed. NJ: Allyn & Bacon; 2008.
15. Weinstein CE, Hume LM. Study strategies for lifelong learning. Washington, DC: American Psychological Association; 1998.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.