دوره 5، شماره 2 - ( پاییز و زمستان 1397 )                   جلد 5 شماره 2 صفحات 12-1 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه کاشان
چکیده:   (4377 مشاهده)
مقدمه و هدف: : ارزیابی برنامه ها و واحدهای درسی دانشگاهی، یک الزام و ضرورت همیشگی جهت ارتقای کیفیت آموزش عالی بوده است. لذا هدف تحقیق حاضر، ارزیابی مقایسه ای کیفیت عناصر برنامه درسی در رشته علوم تربیتی بود.
روش‌ها: روش تحقیق، توصیفی پیمایشی از نوع مقطعی بود. جامعه آماری شامل دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه اصفهان و آزاد اصفهان به تعداد 1095 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 147 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، شامل پرسشنامه محقق ساخته با 32 گویه در شش مولفه بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت بود. روایی محتوایی پرسشنامه توسط کارشناسان تایید گردید. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 86/0 برآورد گردید. تحلیل داده ها در سطح استنباطی با استفاده از نرم افزار آماری Spss نسخه 22 انجام گرفت.
یافته‌ها: یافته ها نشان داد در رشته علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان در ابعاد اهداف، (69/0±43/3)، محتوا، (70/0±30/3)، تجارب یادگیری، (59/0±40/3)، روش تدریس، (87/0±51/3)، شیوه های ارزشیابی، (67/0±20/3)، زمان، (75/0±13/3) و تجهیزات آموزشی، (66/0±27/3) دارای میانگین بالاتری نسبت به دانشگاه آزاد اصفهان بود. (P < 0.05).
نتیجه‌گیری: : طبق نتایج، کیفیت عناصر برنامه درسی در دانشگاه های مورد مطالعه در وضعیت بالاتر از حد متوسط قرار دارد و به نوعی مطلوب است.
 
متن کامل [PDF 537 kb]   (2379 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1396/6/14 | پذیرش: 1396/11/30 | انتشار: 1397/8/12

فهرست منابع
1. Rieckmann M. Future-oriented higher education: Which key competencies should be fostered through university teaching and learning?. Futures. 2012 Mar;44(2):127-135.
2. Ferasatkhah M. Develop and present a framework for quality evaluation and validation of higher education in Iran on base world experiences & Iran. PhD Dissertation in Higher Education, University of Shahid Beheshti. (Persian).
3. Hatami J. Structuring challenges for monitoring and evaluation of quality in higher education, 5th Conference in Quality Assessment in Higher Education, 2011 April 15-16, Tehran, Iran: Civilica, 2011; (Persian).
4. Eaton JS. The secretary of education, commission on the future of higher education. Council for Higher Education Accreditation, Washington DC. 2006.
5. Twigg CA. Quality assurance for whom. Providers and Consumers in Today’s Distributed Learning Environment. New York: Centre for Academic Transformation. Rensselaer Polytechnic Institute. 2001.
6. Dixon-Lee C. An international curriculum for the health information management. Health Record Administration Professional Workforce. 2005.
7. 7. Mohammadi R. Quality assessment in higher education, Tehran: Publication of Educational Testing Organization. 2007. (Persian).
8. Svenson M. TQM-based self evaluation in educational organization, Department of Business Administration. Doctoral Thesis. Division of Quality and Environmental Management. 2004.
9. Balbaster F. Self-evaluation application and learning in organization: As social reference to the ontological dimensions. J Total Quality Management. 2004, 14 (3); 35-52.
10. Fathi K. Assessment of curriculum quality (adult training curriculum), J Curriculum Study, 2007; 2 (5); 37-54. (Persian).
11. Yarmohammadian MH. Evaluation of quality of education in higher education based on academic quality improvement program (AQIP) model, Proscenia Social and Behavioral Sciences, 2011, 15, 2917-2922.
12. Shun H. Establishment of higher education Performance evaluation indicators, available at: www.academic.papers.org.ocs2. 2005.
13. Carrolli VS. Academic quality improvement program: using quality improvement as tool for the accreditation of nursing education, Quality Management in Health Care, 2006, 15, 291-297.
14. Deckard MB. Quality assessment in higher education: research public Universities in the United States, Journal of Quality Assurance Review, 2010, 2, 102-108.
15. Kligrer B. Competency-based evaluation tools for integrative medicine training in family medicine residency: a pilot study, BMC Medical Education, 2007; 18 (2): 53-60.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.