دوره 4، شماره 2 - ( پاییز و زمستان 1396 )                   جلد 4 شماره 2 صفحات 84-94 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
چکیده:   (3015 مشاهده)
مقدمه و هدف: امروزه یادگیری تیمی یک راه حل مناسب برای پاسخ به چالش‌هایی مانند مدیریت منابع انسانی، چالش‌های رقابتی و دستیابی به اثربخشی سازمانی است. هدف پژوهش حاضر، مطالعه فعالیت‌های یادگیری تیمی اعضای هیأت علمی رشته فناوری اطلاعات سلامت در دانشگاه‌های علوم پزشکی کل کشور می‌باشد.
روش‌ها: جامعه مورد مطالعه، اعضای هیأت علمی رشته فناوری اطلاعات سلامت در دانشگاه‌های کل کشور بودند که به روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده پرسش‌نامه بود که برای تعیین یادگیری تیمی از 3 مؤلفه یادگیری درونی، یادگیری نیابتی و یادگیری زمینه‌ای در آن استفاده شد. بررسی روایی و پایایی ابزار تحقیق نشان داد که از روایی و پایایی مناسب برخوردار است. نتایج به‌وسیله آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: میزان فعالیت‌های یادگیری تیمی در میان اعضای هیأت علمی گروه فناوری اطلاعات سلامت در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور دارای تفاوت معنی‌داری می‌باشد. به‌طوری که بین اعضا در گویه‌های فعالیت‌های یادگیری درونی، زمینه‌ای و نیابتی متفاوت معنی‌دار وجود دارد. هم‌چنین میانگین رتبه زنان در بسیاری از گویه‌های فعالیت‌های تیمی بیشتر از میانگین رتبه‌های مردان بود.
نتیجه‌گیری: تجزیه و تحلیل یافته‌ها نشان داد فعالیت‌های یادگیری درونی در سطح متوسط قرار دارند و سطح فعالیت‌های یادگیری بیرونی پایین‌تر از سطح فعالیت‌های یادگیری درونی است.
 
متن کامل [PDF 242 kb]   (1546 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1395/11/13 | پذیرش: 1396/5/31 | انتشار: 1396/7/22

فهرست منابع
1. 1. Senge P. The Fifth Discipline: The Art and Science of the Learning Organization. New York: Currency Doubleday .1990.‏
2. 2. Garavan Thomas N, McCarthy A. Collective Learning Processes and Human Resource Development. Advances in Developing Human Resources 2008; 10(4):451-71.
3. 3. Asgari M, Tavakollian F. A Study of the Relationship between the Application of the Components of Learning Organization and the Quality of Faculty Members Work Life. Quarterly Journal of Educational Psychology Islamic Azad University Tonekabon Branch 2011; 2(1):7-21. [In Persian]
4. 4. MaayerHaghighifard A, Moradi M, Khalilzadeh M, Nobakht Sahroodkolaie J. Investigation of Working Teams Performance in the Organization and the Factors Impacting on it. Bimonthly of Police Human Development 2008; 5(20):23-44. [In Persian]
5. 5. Ardalan MR, Eskandari A. The Effect Components of Action-Centered Team Leadership on Team Synergy Development with Mediator Role of Individual learning and Team Skills. Organizational Culture Management 2016; 13(4):1019-40. [In Persian]
6. 6. Liu Songbo, Schuler Randall S, Zhang Pengcheng. External Learning Activities and Employee Creativity in Chinese R&D teams. Cross Cultural Management: An International Journal 2013; 20(3):429-48.
7. 7. Maharati Y, Khorakian A, Fakhrabadi M. Investigating and Analyzing the Impact of Successful Teaming Behaviors on Perceived Organizational Innovation (Case study: Isfahan Railway Headquarters). Journal of Innovation Management 2013; 2(3):73-98. [In Persian]
8. 8. Chan Christopher CA, Lim Lynn, Kuan Keasberry Siew. Examining the Linkages between Team Learning Behaviors and Team Performance. The Learning Organization 2003; 10(4):228-36.
9. 9. Bunderson J Stuart, Sutcliffe Kathleen M. Management Team Learning Orientation and Business Unit Performance. Journal of Applied Psychology 2003; 88(3):552-60.
10. 10. Marks Michelle A, Mathieu John E, Zaccaro Stephen J. A Temporally Based Framework and Taxonomy of Team Processes. Academy of Management Review 2001; 26(3):356-76.
11. 11. Sessa V I, London M, Pingor Ch, Gullu B, Patel J. Adaptive, Generative, and Transformative Learning in Project Teams. Team Performance Management: An International Journal 2011; 17(3/4):146-67.
12. 12. Marks Michelle A, John E Mathieu, Stephen J Zaccaro. "A Temporally Based Framework and Taxonomy of Team Processes." Academy of Management Review 2001; 26.3:356-76.‏
13. 13. Bresman H. External Learning Activities and Team Performance: A Multimethod Field Study. Organization Science 2010; 21(1):81-96.
14. 14. Wong S. Distal and Local Group Learning: Performance Trade-Offs and Tensions. Organization Science 2004; 15.6 :645-56.
15. Soleimani N. Studying the Indicators of Team Activities among the University Departments. Quarterly Journal of Educational Leadership & Administration 2009; 2(4):53-74. [In Persian]