دوره 3، شماره 1 - ( بهار- تابستان 1395 )                   جلد 3 شماره 1 صفحات 49-59 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه شهید چمران اهواز
چکیده:   (3345 مشاهده)

مقدمه و هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه‌ی علّی ادراک حمایت عاطفی معلم با عملکرد زبان انگلیسی با میانجی‌گری احساس تعلق، لذت تحصیلی، نااُمیدی تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و تلاش تحصیلی در دانش‌آموزان سال اول دبیرستان شهر اهواز بود.

روش‌ها: روش شرکت‌کنندگان در این پژوهش، 180 نفر از دانش‌آموزان پسر سال اول دبیرستان شهر اهواز بودند که به روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای (نسبتی) انتخاب شدند. ابزارهای استفاده‌شده در این پژوهش، مقیاس حمایت عاطفی معلم، احساس تعلق به مدرسه و تلاش تحصیلی Sakiz، خرده مقیاس‌های ناامیدی تحصیلی و لذت تحصیلی پرسشنامه‌ی هیجان‌های پیشرفت پکران و پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی پاتریک، هیکس و رایان بودند. ارزیابی الگوی پیشنهادی با استفاده روش تحلیل مسیر انجام گرفت. جهت آزمون روابط غیرمستقیم از روش بوت استراپ (نرم‌افزار 18 (AMOS- استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج نشان دادند، که متغیر برونزای ادراک حمایت عاطفی معلم به طور مستقیم با متغیر درون‌زای عملکرد زبان انگلیسی معنی‌دار نبود اما با میانجی‌گری، لذت تحصیلی، ناامیدی تحصیلی روی عملکرد زبان انگلیسی معنی بود. همچنین بین احساس تعلق به مدرسه و تلاش تحصیلی با میانجی خودکارآمدی تحصیلی و ناامیدی تحصیلی رابطه غیرمستقیم معنی‌داری یافته شد. برازش بهتر از طریق حذف مسیرهای غیرمعنی‌دار ادراک حمایت عاطفی معلم به عملکرد در زبان انگلیسی، احساس تعلق به ناامیدی تحصیلی، درک حمایت عاطفی معلم به ناامیدی تحصیلی، ناامیدی تحصیلی به عملکرد زبان انگلیسی و ادراک حمایت عاطفی معلم به خودکارآمدی تحصیلی حاصل شد.

نتیجه‌گیری: براساس یافته‌های این مطالعه، سازه‌های هیجانی، انگیزشی و یادگیری در افزایش عملکرد تحصیلی زبان انگلیسی موثر است.

متن کامل [PDF 2027 kb]   (1781 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1395/5/19 | پذیرش: 1395/7/10 | انتشار: 1395/7/28

فهرست منابع
1. 1. Ferreira M, Bosworth K. Defining caring teachers: Adolescents’ perspectives. Journal of Classroom Interaction 2001; 36(1): 24–30.
2. 2. Baker J, Dilly L. Aupperlee J, Patil S. The developmental context of school satisfaction: Schools as psychologically healthy environments. School Psychology Quarterly 2003; 18(2): 206-21.
3. 3. Sakiz G. Does perceived teacher affective support matter for middle school students in mathematics classrooms. Journal of School Psychology 2007; 50: 235-255.
4. 4. Anderman L. Academic and social perception as predictors of change in middle school student sense of school belonging. Journal of Experimantal Education 2003; 72(1): 5- 22.
5. 5. Gueto S, Guerrero G, Sugimaru C, Zevallos A. Sense of belonging and trasition to high school in Peru. International Journal of Educational Development 2010; 30: 277-87.
6. 6. Juvonen J. Sense of belonging, social bonds, and school functioning. In P. Alexander, P. Winn, Eds. Handbook of Educational Psychology. 2 th ed. Macmillan: New York; 2006.
7. 7. Pekrun R. The control-value theory of achievement emotions: Assumptions, corollaries, and implications for educational research and practice. Educational Psychology Review 2006; 18: 315–41.
8. 8. Pekrun R, Goetz T, Titz W, Perry R. Academic emotions in students’ self-regulated learning and achievement: A program of qualitative and quantitative research. Educational Psychologist 2002; 37(2): 91-105.
9. 9. Golestaninia N. Explore the causal relationship motivational and incentive negative academic self-efficacy and academic performance mediated by internal perception, the perception of external control, task value, hope and despair among female students in second year high school city of Dezful. [Thesis] Ahwaz: Shahid Chamran University; 2013. [In Persian]
10. 10. Finn J. Withdrawing from school. Review of Educational Research 1989; 59: 117-42.
11. 11. Wolters C. Advancing achievement goal theory: Using goal structures and goal orientations to predict students’ motivation, cognition, and achievement. Journal of Educational Psychology 2004; 96(2): 236-50.
12. 12. Bandura A. Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman; 1997.
13. 13. Zimmerman B, Bandura A, Martinez-Pons M. Self-motivation for academic attainment: The role of self-efficacy beliefs and personal goal setting. American Educational Research Journal 1992; 29(3): 663-76.
14. 14. Linenbrink E, Pintrich P. The role of self-efficacy beliefs in student engagement and learning in the classroom. Reading and Writing Quarterly 2003; 19: 119-37.
15. 15. Boroumand R, Sheykhi Fini A. Predicting academic performance of math lesson through motivational beliefs (self-efficacy, internal valuing, and test anxiety). Educational Psychological Studies of Hormozgan University 2011; 6 (10): 19-34. [In Persian]