راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی- روند صدور کد اخلاق
روند صدور کد اخلاق

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/12/4 | 
کُد اخلاق: درج کُد اخلاق در انتهای مقاله، برای چاپ آن الزامی است. لطفاً به لینک روند صدور کُد اخلاق مراجعه شود. کُد اخلاق به دو شکل نوشته می‌شود:

1- کُد مصوبه کمیته‌ی اخلاق در پژوهش دانشگاهی: مثلاً تصویب 40‌امین طرح در (جلسه‌ی پنجم) کمیته دانشگاهی اخلاق در پژوهش د.ع.پ شهید بهشتی در سال 1394 (بدون توجه به شماره‌ی جلسه) (IR.SBMU.REC.1394.40).

2- کُد مصوبه کمیته‌ی اخلاق در پژوهش سازمانی: مثلاً تصویب 10‌امین طرح در (دومین جلسه) شورای پژوهشی در کمیته‌ی اخلاق پژوهشگاه غدد درون‌ریز و متابولیسم در حیطه‌ی کمیته‌ی دانشگاهی د.ع.پ شهید بهشتی در سال 1394) (بدون توجه به شماره‌ی جلسه) (IR.SBMU.EMRC.REC.1394.10).
 

 
نشانی مطلب در وبگاه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی:
http://dsme.hums.ac.ir/find.php?item=1.134.41.fa
برگشت به اصل مطلب