راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی- روند صدور کد اخلاق
روند صدور کد اخلاق

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/12/4 | 
کُد اخلاق: درج کُد اخلاق در انتهای مقاله، برای چاپ آن الزامی است. لطفاً به لینک روند صدور کُد اخلاق مراجعه شود. کُد اخلاق به دو شکل نوشته می‌شود:

۱- کُد مصوبه کمیته‌ی اخلاق در پژوهش دانشگاهی: مثلاً تصویب ۴۰‌امین طرح در (جلسه‌ی پنجم) کمیته دانشگاهی اخلاق در پژوهش د.ع.پ شهید بهشتی در سال ۱۳۹۴ (بدون توجه به شماره‌ی جلسه) (IR.SBMU.REC.۱۳۹۴.۴۰).

۲- کُد مصوبه کمیته‌ی اخلاق در پژوهش سازمانی: مثلاً تصویب ۱۰‌امین طرح در (دومین جلسه) شورای پژوهشی در کمیته‌ی اخلاق پژوهشگاه غدد درون‌ریز و متابولیسم در حیطه‌ی کمیته‌ی دانشگاهی د.ع.پ شهید بهشتی در سال ۱۳۹۴) (بدون توجه به شماره‌ی جلسه) (IR.SBMU.EMRC.REC.۱۳۹۴.۱۰). 

 
نشانی مطلب در وبگاه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی:
http://dsme.hums.ac.ir/find-1.134.41.fa.html
برگشت به اصل مطلب