راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی- شورای سردبیری
تیم شورای سردبیری

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/12/4 | 
 

تیم شورای سردبیری

 

مدیر مسئول

دکتر سیدعلیرضا سبحانی
 

سردبیر

دکتر الهام بوشهری
 

مدیر داخلی
 

دکتر سمیره عابدینی

مدیر اجرایی
 

سمانه معتمدجهرمی
 

مشاور آمار
 

دکتر شهرام زارع

ویراستار ادبی
 

دکتر نادره نادری

ویراستار انگلیسی

افسون پیروزان
 

صفحه‌آرایی و حروف‌چینی
 

باران بهاری
نشانی مطلب در وبگاه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی:
http://dsme.hums.ac.ir/find.php?item=1.129.38.fa
برگشت به اصل مطلب