راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی- نمایه نامه ها
Indexing

حذف تصاویر و رنگ‌ها
لوگو صفحه شخصی وضعیت مستندات
صفحه شخصی در EuroPub       نمایه    شده   
صفحه شخصی در ویراساینس    نمایه شده
صفحه شخصی در ISC   
                        
                              
نمایه شده      
صفحه شخصی در SID نمایه شده
 صفحه شخصی در DRJI    نمایه شده
 
صفحه شخصی در ROAD   
                              
                     

 
نمایه شده
صفحه شخصی در Ulriches Web    نمایه شده       
صفحه شخصی در Resource Finder    نمایه شده
صفحه شخصی در citefactor                                             نمایه شده
  صفحه شخصی مجله در noormags  نمایه شده
صفحه شخصی مجله در DOAJ   نمایه شده
AWT IMAGE صفحه شخصی مجله در  INDEXCPOPERNICUSE         
                 
 
نمایه شده                     
AWT IMAGE صفحه شخصی مجله در   CIVILICA  نمایه شده
AWT IMAGE    صفحه شخصی مجله در سامانه دانش گستر برکت   نمایه شده
AWT IMAGE  صفحه شخصی مجله در پایگاه  magiran   نمایه شده
AWT IMAGE  صفحه شخصی مجله در  SIS  نمایه شده
AWT IMAGE صفحه شخصی مجله در  Google Scholar     نمایه شده      

                                        

                       

  

                                              

                                                     
 


                                                                                         
                       

                                                                                                          

نشانی مطلب در وبگاه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی:
http://dsme.hums.ac.ir/find.php?item=1.115.18.fa
برگشت به اصل مطلب