راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی- نمایه نامه ها
Indexing

حذف تصاویر و رنگ‌ها

      AWT IMAGE            AWT IMAGE              AWT IMAGE         

صفحه شخصی مجله در  Google Scholar             صفحه شخصی مجله در  SIS                صفحه شخصی مجله در پایگاه  magiran  

  

      AWT IMAGE                        AWT IMAGE                 AWT IMAGE

   صفحه شخصی مجله در سامانه دانش گستر برکت           صفحه شخصی مجله در  sciwin         صفحه شخصی مجله در   CIVILICA     AWT IMAGE                                
 
صفحه شخصی مجله در  INDEXCPOPERNICUSE          صفحه شخصی مجله در  DOAJ                     صفحه شخصی مجله در noormags صفحه شخصی در citefactor

نشانی مطلب در وبگاه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی:
http://dsme.hums.ac.ir/find.php?item=1.115.18.fa
برگشت به اصل مطلب