راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی- فرم تعهدنامه
فرم تعهد اخلاقی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشانی مطلب در وبگاه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی:
http://dsme.hums.ac.ir/find.php?item=1.114.17.fa
برگشت به اصل مطلب