خوش آمدید

مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی ( دوفصلنامه )  

             EISSN:۲۵۸۸-۲۶۸۶                  PISSN:۲۳۸۳-۲۱۸۵


مجله راهبردهای توسعه درآموزش پزشکی وابسته به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی هرمزگان است.

 این مجله به عنوان مجرایی رسمی برای ارتباطات علمی بین پژوهشگران، درقالب دو فصلنامه وبه زبان فارسی و همراه با چکیده انگلیسی مقاله های اصیل پژوهشی، نامه به سردبیر ، مروری، مقاله کیفی و مقاله کوتاه را با هدف ارائه نظریه ها،  دستاوردهای علمی، ارتقاء کمی وکیفی پژوهشهای آموزشی و نتایج تحقیقات حوزه آموزش علوم پزشکی منتشر مینماید.

متن کامل مقالات به صورت رایگان در پایگاه اینترنتی مجله  http://dsme.hums.ac.ir در دسترس عموم قرار دارد . این مجله آمادگی خود را جهت دریافت مقالات ارزشمند اساتید ، محققان و دانش پژوهان گرامی از طریق http://dsme.hums.ac.ir/form_send_article.php اعلام میدارد .

ناشر: دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

مدیر مسئول: دکتر سید علیرضا سبحانی

سردبیر:  دکتر الهام بوشهری

مدیر داخلی:  دکتر سمیره عابدینی 

مدیر اجرایی:  سمانه معتمد جهرمی  

ویراستاران:  ویراستار ادبی: دکتر نادره نادری   ویراستار انگلیسی: افسون پیروزان    

سال انتشار: ۱۳۹۳

زبان نشریه: فارسی- انگلیسی

آدرس سایت: http://dsme.hums.ac.ir

پست الکترونیک: dsme@hums.ac.ir

نشانی : بندرعباس- خ جمهوری اسلامی - ضلع شرقی بیمارستان شهید محمدی- ساختمان معاونت آموزشی- مرکز مطالعات و   توسعه آموزش علوم پزشکی- دفتر مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی

تلفن تماس: ۳۳۳۳۵۰۱۳-۰۷۶ Main Image

راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی

1398، جلد 6، شماره2

شاپای چاپی: 2383-2185

شاپای الکترونیکی: 2588-2686

مدیر مسئول: دکتر سید علیرضا سبحانی

سردبیر: دکتر الهام بوشهری

مشاهده ی آخرین شماره