راهنمای نویسندگان

مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی، نشریه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان است.

این مجله مقالات نویسندگان را در قالب مقالات پژوهشی ( Original Article ) مقالات مروری ( Review Article ) ، گزارش مورد (Case Report)،  مقالات کوتاه ( Short Communication ) و نامه به سردبیــر ( ( Letter to the Editor در زمینــه های گوناگـــون آموزش علوم پزشـــکی شامل موارد زیـر منتشر می نماید:

     برنامه ریزی آموزشی علوم پزشکی

      ارزشیابی در علوم پزشکی

     روانشناسی آموزشی در علوم پزشکی

     تئوریهای آموزشی در علوم پزشکی

     روشهای تدریس در علوم پزشکی

               

نحوه نگار ش مقاله

در تنظیم و نگارش قسمت‌های مختلف مقالات ارسالی باید نکات زیر رعایت گردد:

                                   

۱. ساختار مقالات:

*مقالات پژوهشی : مقاله پژوهشی شامل عنوان (فارسی و انگلیسی)، چکیده و کلیدواژه‌ها"براساسMesh"(فارسی و انگلیسی)، مقدمه و هدف، روش ها، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری، سپاسگزاری و فهرست منابع می‌باشد. مقالات پژوهشی بایستی حداکثر در 5000 کلمه تهیه شوند. مقاله پژوهشی به ترتیب ارائه در متن از بخشهای عنوان (فارسی و انگلیسی)، چکیده و کلیدواژه‌ها"براساسMesh"(فارسی و انگلیسی)، مقدمه ، روش ها، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری، سپاسگزاری، محدودیتها، پیشنهادات، فهرست منابع به زبان انگلیسی و جداول و شکل ها به هر دو زبان فارسی و انگلیسی به صورت مجزا و به ترتیب شماره گذاری انجام شده در متن همراه با عنوان تشکیل می‌شود.

ساختار چکیده مقالات پژوهشی: تعداد کلمات حداکثر تا ۲۵۰ کلمه به صورت سازمان یافته با عناوین مجزا شامل مقدمه و هدف ( introduction ) ، روش ها ( Methods )، یافته‌ها ( Results ) و نتیجه‌گیری ( Conclusion ) باشد. خلاصه مقاله باید بگونه‌ای تنظیم گردد که بیانگر کل مقاله باشد. در پایان چکیده فارسی بایستی سه تا پنج واژه (براساسMesh)با عنوان " کلیدواژه‌ها " ذکر شود که در عنوان و چکیده مقاله آمده باشد. در پایان چکیده انگلیسی هم باید سه تا پنج واژه تحت عنوان Keywords ذکر شود.

* مقاله کوتاه (گزارش مورد):

گزارش موردی شامل گزارش موارد نادر و جالب است . این مقالات بایستی حداکثر در 1000 کلمه تهیه شوند. گزارش مورد به ترتیب ارائه در متن از بخشهای صفحه عنوان، چکیده فارسی (به همراه واژگان کلیدیبراساسMesh)، چکیده انگلیسی (به همراه واژگان کلیدیبراساسMesh)، مقدمه، گزارش مورد، بحث و نتیجه‌گیری، سپاسگزاری و منابع تشکیل می‌شود.

ساختار چکیده مقالات کوتاه:چکیده ی گزارش مورد بصورت یکپارچه (غیرسازمان یافته) و بدون تفکیک با حداکثر حجم 125 کلمه است.

*مقاله مروری:

این نوع مقاله فقط از پژوهشگران مجرب و محیط به موضوع مقاله، که دارای تألیفاتی در آن زمینه هستند (حداقل ۳ مقاله چاپ شده در آن زمینه)، پذیرفته میشود . مقالات مورد نگارش باید آموزنده باشد و موارد آموزشی خاص را مورد توجه قرار دهد و به سبک کلی مقاله پژوهشی نگاشته شود.این مقالات بایستی حداکثر در 5000 کلمه تهیه شوند. مقاله مروری به ترتیب ارائه در متن از بخشهای صفحه عنوان، چکیده (به همراه واژگان کلیدی براساسMesh) فارسی، چکیده (به همراه واژگان کلیدیبراساسMesh) انگلیسی، مقدمه، روش جستجو، مرور مطالعات (که تقسیم‌بندی منحصر به هر مقاله را خواهد داشت)، بحث و نتیجه‌گیری، سپاسگزاری و منابع تشکیل می‌شود.

ساختار چکیده مقالات مروری:ساختار چکیده این مقالات همانند مقالات پژوهشی است و تعداد کلمات آن حداکثر300 کلمه باشد.

*مرور ساختاریافته:

ساختار این مقالات همانند مقالات پژوهشی است .

ساختار چکیده مقالات مروری ساختار یافته: ساختار چکیده نیزهمانند مقالات پژوهشی می باشد و تعداد کلمات آن باید کمتر از 300 کلمه باشد.

*مرور غیرساختار یافته:

مقالات مروری غیر ساختار یافته بایستی توسط افراد صاحب نظر که خود حداقل دارای یک مقاله در زمینه موضوع مقاله در فهرست منابع باشد، نوشته شوند. اجزای این گونه مقالات شامل چکیده (به همراه واژگان کلیدیبراساسMesh) فارسی، چکیده (به همراه واژگان کلیدیبراساسMesh) انگلیسی، مقدمه، بحث و نتیجه گیری و حداقل دارای 20 منبع باشند و حداکثر در 5000 کلمه تهیه شوند.

ساختار چکیده مقالات مروری ساختار غیریافته: ساختار چکیده مانند مقاله پژوهشی است و تعداد کلمات چکیده باید کمتر از 250 کلمه باشد.

* نامه به سردبیر:

نامه به سردبیر با موضوعات نقدی بر مقالات قبلی، اخبار و تجربه های نو و ارزنده در خصوص آموزش پزشکی، گزارش و نقد گردهمایی آموزش پزشکی می بایست تهیه گردند.نقد یک مقاله حداکثر دو ماه پس از چاپ پذیرفته می‌شود. حداکثر حجم نامه به سردبیر 1000کلمه است. نامه به سردبیر به ترتیب ارائه در متن از بخشهای صفحه عنوان، متن نامه به سردبیر (ممکن است در چند بخش ارائه شود)، نتیجه‌گیری (اختیاری)، ملاحظات اخلاقی، سپاسگزاری  و منابع تشکیل می‌شود.


2- صفحه عنوان: عنوان کوتاه مقاله کمتر از 20 حرف، عنوان کامل مقاله به فارسی و انگلیسی، نام ونام خانوادگی، رتبه و سمت علمی و دانشگاه و یا دپارتمان یا موسسه کلیه نویسندگان، نام و نشانی محل کار، پست الکترونیک، شماره تلفن و دورنگار نویسنده مسئول جهت تماس.


4-مقدمه: باید ضمن بیان زمینه و اهمیت و هدف پژوهش، خلاصه‌ای از مطالعات و مشاهدات مرتبط با تحقیق مورد نظر را که در گذشته به انجام رسیده است را با ذکر منابع مربوطه بیان نماید.


5- روش ها: در این بخش باید نوع مطالعه، روش کار یا نوع آزمایش و مشاهدات انجام شده بطور دقیق ذکر شود. در صورت استفاده از مواد مصرفی، نام کامل و سازنده آن در داخل پرانتز ذکر شود. در صورت استفاده از روشهای قبلی ذکر مرجع روش الزامی است. در مواردی که از روش‌ یا روش‌های جدید استفاده می‌شود لازم است اطلاعات کافی در مورد آن داده شود تا در صورت نیاز توسط سایر افراد قابل انجام باشد. در صورت استفاده از داروی خاص، نام ژنریک دارو، دوز و نحوۀ استفاده از آن ذکر شود. نام آزمون‌های آماری و برنامه‌های رایانه‌ای مورد استفاده در پژوهش نیز الزامی است.


6- یافته‌ها: یافته‌های حاصل از پژوهش باید بصورت ترکیبی از متن، جدول و نمودار یا شکل گزارش شود. محتویات جداول و نمودارها نباید بصورت کامل در متن هم تکرار شود بلکه ذکر شماره نمودار یا جدول در متن کفایت می‌کند. در مقالات طولانی برای وضوح بیشتر مطالب ممکن است مطالب زیر عنوان فرعی ( Sub-heading ) در قسمت نتایج و بحث ذکر شود.


7-بحث و نتیجه‌گیری: این بخش لازم است با تاکید بر یافته‌های مطالعه حاضر به بیان تفاوت‌ها و شباهت‌های مطالعه انجام شده با یافته‌های سایر مطالعات مشابه بپردازد. در این قسمت نیازی به تکرار مجدد جزئیات یافته‌ها نمی‌باشد بلکه تاکید بر جنبه‌های جدید و مهم مطالعه و نتیجه گیری از یافته‌ها کافی است. لازم است ذکر گردد که آیا یافته‌های مطالعه برای اثبات فرضیه یا فرضیه‌های مطرح شده در مطالعه کافی است یا به مطالعات بیشتری نیاز است. نتیجه‌گیری کلی، ذکر مشکلات و محدودیت‌های عمده مطالعه و همچنین نقاط قوت آن در پایان این بخش الزامی است.


8-سپاسگزاری: از تمامی افرادی که در این مطالعه همکاری داشته‌اند اما فاقد معیار کافی برای عنوان شدن در بین نویسندگان مقاله بوده‌اند در این قسمت قدردانی گردد. این افراد عبارتند از کسانی که در روش یا در نگارش مقاله همکاری داشته‌اند، یا از پژوهش حمایت مادی یا علمی کرده‌اند. چنانچه پژوهش با استفاده از بودجه تحقیقاتی موسسه یا دانشگاهی انجام شده است، نام آن موسسه یا دانشگاه را به همراه شماره ثبت طرح در آخر مقاله ذکر کنید.


9- جداول: جداول به تعداد محدود با ذکر عنوان در بالای جداول و توضیحات بیشتر در زیر آن آورده شود.کلیه جداول به زبان انگلیسی و فارسی در یک فایل جدا از متن کامل مقاله آورده شود. 


10- شکل‌ها و نمودارها: شکل‌ها یا نمودار‌ها به تعداد محدود و با کیفیت بالا در صفحات جداگانه قرارگرفته و عناوین آنها در زیر شکل ذکر شود. اطلاعات نباید بصورت همزمان در جداول، نمودارها یا شکل‌ها و متن تکرار شود.کلیه  شکل ها و نمودارها هم به زبان انگلیسی و هم فارسی در انتهای مقاله آورده شود.


11- فهرست منابع: بایستی تمامی منابع به زبان انگلیسی نوشته شود و در انتها کلمه Persian آورده شود که مشخص می‌کند اصل مقاله به زبان فارسی است. (منابع به ترتیب استفاده در متن شماره‌گذاری و مشخصات آنها طبق مثال‌های ارائه شده تکمیل گردد.)

مقاله فارسی: نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، عنوان کامل مقاله، نام کوتاه شده مجله، سال انتشار، شماره مجله، شماره صفحه (Persian)

مقاله انگلیســی: نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، عنوان کامل مقاله، نام کوتاه شده مجله، سال انتشار، شماره مجله، شماره صفحه : (در صورتیکه تعداد نویسندگان از ۶ نفر بیشتر باشد، پس از نام نفر ششم از عبارت et al . استفاده شود.

Seeff LB, Buskell-Bales Z, Wrught EC, Durako SJ, Alter HJ, Iber FL, et al, editors. Long term mortality after transfusion associated non A, non B hepatitis. The National Heart, Lung and Blood Institute study group. N Engl J Med; ۱۹۹۲. ۲۷: ۱۹۰۶-۱۱

کتاب: نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، عنوان کتاب، شماره چاپ، شهر محل چاپ، ناشر، سال انتشار، شماره صفحه:

Kates M. Techniques of Lipidology. ۲nd ed. New York : Elsevier; ۱۹۹۲. p. ۱۷۲-۵

فصلی از کتاب: نام خانوادگی و نام نویسنده فصل، عنوان فصل، نام خانوادگی و نام نویسندگان کتاب، عنوان کتاب، شمـــــاره چـــاپ، محل چاپ، ناشر، ســــال انتشار، شماره صفحه :

Phillips SJ,Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis and management . ۲th Ed. New York : Raven Press ; ۱۹۹۵ .p.۴۶۵-۷۸

مشخصات مقاله ارائه شده در کنفرانس:

Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and Security in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Reinhoff O, Editors. MEDINFO ۹۲. Proceedings of the ۷th world congress on Medical Informatics; ۱۹۹۲ Sep ۶-۱۰; Geneva, Switzerland. Amsterdam: North-Holland; ۱۹۹۲. P. ۱۵۶۱-۵

پایان نامه: نام خانوادگی نویسنده پایان نامه-حرف اول نام نویسنده.عنوان کامل پایان نامه. نام دانشگاه : سال : صفحه.

Kaplan SI. Post-hospital home health care: the elderly access and utilization.[dissertation].St.Louis (Mo):Washington Univ, ۱۹۹۵.


12- علائم اختصاری: در متن مقاله هر واژه یا عبارتی که بصورت علایم اختصاری فارسی یا انگلیسی بکار برده شده در اولین استفاده، باید عبارت کامل آن در داخل پرانتز ذکر گردد.


13- تضاد منافع( Conflicts of Interest ): نویسندگان موظفند کلیه منابع مالی و تضاد منافع احتمالی مانند حمایت‌های مالی یا داشتن سهام در یک شرکت که ممکن است پس از انتشار مقاله دچار سود یا ضرر شود را اعلام نماید.


14- تعداد صفحات: تعداد صفحات هر مقاله از حداکثر ۱۲ صفحه (شامل متن، جداول، نمودارها، تصاویر ) تجاوز نکند.


15-مقاله قبلاً در نشریات دیگر فارسی زبان به چاپ نرسیده باشد. ارسال همزمان مقاله به سایر مجلات و یا ارسال آن قبل از مشخص شدن تصمیم نهایی، موجب استرداد مقاله می‌گردد .


16- چنانچه پژوهش و تهیه مقاله با استفاده از بودجه تحقیقاتی موسسه ‌ ای انجام شده است، نام موسسه و شماره ثبت طرح در آخر مقاله ذکر شود . 


17- نحوه نوشتن افیلیشن نویسندگان ( هم در چکیده فارسی و هم انگلیسی): گروه آموزشی، دانشکده یا مرکز تحقیقاتی، (پژوهشکده یا پژوهشگاه)، دانشگاه، شهر، کشور            


 18- نحوه ارسال مقاله :

نویسندگان محترم می‌توانند با ثبت‌نام در سایت مجله (http://dsme.hums.ac.ir  ) مقاله خود را بصورت online ارسال نمایند.شایان ذکر است فایل های ارسال ضروری شامل موارد زیر می باشد:

الف) "با نام ومشخصات نویسندگان" در قالب Word

ب ) "بدون نام ومشخصات نویسندگان " در قالب Word

ج)  فرم تعهد اخلاقی مقاله در قالب jpg(شامل امضا همه نویسندگان)


 کد امنیتی را در کادر بنویسید    
دفعات مشاهده: 3147 بار   |   دفعات چاپ: 349 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 13 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Development Strategies in Medical Education

Designed & Developed by : Yektaweb

Creative Commons License
Development Strategies in Medical Education by http://dsme.hums.ac.ir/ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.