راهنمای نگارش مقاله

 
مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی، نشریه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان است. مقالاتی در این مجله مورد پذیرش قرار می‌گیرند که دقیقاً طبق فرمت مجله تنظیم و به یکی از انواع ذیل، نگاشته شده باشند:

- مقالات اصیل پژوهشی  (Original Article)
- مقالات مروری(Review Article
- گزارش مورد (Case Report)
- مقالات کوتاه (Short Communication)
- نامه به سردبیــر )Letter to the Editor(


مجله آماده دریافت و بررسی مقالات در زمینه‌های گوناگون آموزش علوم پزشکی شامل موارد ذیل است:

- برنامه‌ریزی آموزشی علوم پزشکی
- ارزشیابی در آموزش علوم پزشکی
- روش‌های تدریس در آموزش علوم پزشکی
- روان‌شناسی آموزشی در آموزش علوم پزشکی
- تئوری‌های آموزشی یادگیری- یاددهی در آموزش علوم پزشکی

در تنظیم و نگارش قسمت‌های مختلف مقالات ارسالی، باید نکات ذیل رعایت شود:
مقالات باید حاوی بخش‌های مجزا باشد شامل: صفحه‌ی عنـوان، چکیده‌ی فارسی، مقدمه، روش کار، نتـایج، بحـث، نتیجـه‌گیـری، ملاحظات اخلاقی، حامی مالی، مشارکت نویسندگان، تعارض منافع، تشـکر و قدردانی، منابع، عنوان و چکیده‌ی انگلیسی.


نحوه نگار ش مقاله

مقالاتی در این مجله مورد پذیرش قرار می‌گیرند که بـه یکـی از انواع ذیل نگاشته شده باشند:

۱- ساختار مقالات

مقاله پژوهشی: مقاله پژوهشی بایستی حداکثر در ۵۰۰۰ کلمه تهیه شود. مقاله پژوهشی به‌ترتیب ارایه در متن تشکیل شده از: عنوان (فارسی و انگلیسی)، چکیده و کلیدواژگان «بر اساس Mesh» (فارسی و انگلیسی)، مقدمه، روش‌ها، یافته‌ها، بحث، نتیجه‌گیری، محدودیت‌ها، پیشنهادات، ملاحظات اخلاقی، حامی مالی، مشارکت نویسندگان، تعارض منافع، تشکر و قدردانی و فهرست منابع به زبان انگلیسی، جداول و اشکال به زبان فارسی به‌ترتیب شماره‌گذاری انجام شده در متن همراه با عنوان.

- ساختار چکیده مقاله پژوهشی: تعداد کلمات حداکثر تا ۲۵۰ کلمه به‌صورت سازمان یافته با عناوین مجزا شامل مقدمهIntroduction) (، روش‌ها )Methods(، یافته‌ها) Results( و نتیجه‌گیری) Conclusion( باشد.خلاصه‌ی مقاله باید به‌گونه‌ای تنظیم گردد که بیانگر کل مقاله باشد. در پایان چکیده فارسی بایستی ۳ تا ۵ کلمه‌ی کلیدی با عنوان «کلیدواژگان» ذکر شود که در عنوان و چکیده مقاله آمده باشد. در پایان چکیده انگلیسی هم باید ۳ تا ۵ کلمه‌ی کلیدی تحت عنوان Keywords بر اساس Mesh ذکر شود.

- مقاله کوتاه (گزارش مورد): گزارش موردی شامل گزارش موارد نادر و جالب است. ساختار چکیده مقاله کوتاه به‌صورت یکپارچه (غیرسازمان یافته) و بدون تفکیک با حداکثر حجم ۱۲۵ کلمه است. این مقالات بایستی حداکثر در ۱۰۰۰ کلمه تهیه شوند. گزارش مورد به‌ترتیب ارایه در متن تشکیل شده از بخش‌های: صفحه عنوان، چکیده‌ی فارسی و انگلیسی (به همراه کلیدواژگان بر اساس Mesh)، مقدمه، گزارش مورد، بحث، نتیجه‌گیری، محدودیت‌ها، پیشنهادات، ملاحظات اخلاقی، حامی مالی، مشارکت نویسندگان، تعارض منافع، تشکر و قدردانی و فهرست منابع.

- مقاله مروری: مقالات مورد نگارش باید آموزنده باشد و موارد آموزشی خاص را موردتوجه قرار دهد و به‌ سبک کلی مقاله پژوهشی نگاشته شود. این مقالات بایستی حداکثر در ۵۰۰۰ کلمه تهیه شوند. مقاله مروری به‌ترتیب ارایه در متن، تشکیل شده از بخش‌های: عنوان، چکیده‌ی فارسی و انگلیسی (به همراه کلیدواژگان بر اساس Mesh)، مقدمه، روش جستجو، مرور مطالعات (که تقسیم‌بندی منحصر به هر مقاله را خواهد داشت)، بحث، نتیجه‌گیری، ملاحظات اخلاقی، حامی مالی، مشارکت نویسندگان، تعارض منافع، تشکر و قدردانی و منابع. ساختار چکیده این مقالات، همانند مقالات پژوهشی است و تعداد کلمات آن بایستی حداکثر۳۰۰ کلمه باشد.

مقاله مروری ساختاریافته: مقاله بایستی حداکثر در ۵۰۰۰ کلمه تهیه شوند. ساختار این مقاله مانند مقاله پژوهشی است. ساختار چکیده نیز مانند مقاله پژوهشی می‌باشد و تعداد کلمات آن باید کم‌تر از ۳۰۰ کلمه باشد.

مقاله مروری غیرساختاریافته: این نوع مقاله بایستی توسط افراد صاحب‌نظر که خود حداقل دارای یک مقاله در زمینه موضوع مقاله در فهرست منابع باشد، نوشته شود. اجزای این‌گونه مقالات شامل: چکیده فارسی و انگلیسی (به همراه کلیدواژگان بر اساس Mesh)، مقدمه، بحث، نتیجه‌گیری، محدودیت‌ها، پیشنهادات ملاحظات اخلاقی، حامی مالی، مشارکت نویسندگان، تعارض منافع، تشکر و قدردانی و فهرست منابع (ترجیحاً بین ۲۰ تا ۶۰ منبع) و باید حداکثر در۵۰۰۰ کلمه تهیه شوند. همچنین ساختار چکیده مانند مقاله پژوهشی است و تعداد کلمات چکیده باید کمتر از ۲۵۰ کلمه باشد.

- نامه به سردبیر: بایستی با موضوعات نقدی بر مقالات قبلی، اخبار و تجربه‌های نو و ارزنده در خصوص آموزش پزشکی، گزارش و نقد آموزش پزشکی، تهیه شود. نقد یک مقاله حداکثر ۲ ماه پس از چاپ پذیرفته می‌شود. حداکثر حجم نامه به سردبیر ۱۰۰۰ کلمه است. نامه به سردبیر به‌ترتیب ارایه در متن، تشکیل شده از بخش‌های: صفحه عنوان، متن نامه به سردبیر (ممکن است در چند بخش ارایه شود)، نتیجه‌گیری (اختیاری)، محدودیت‌ها، پیشنهادات، تشکر و قدردانی و فهرست منابع.
توجه: نویسندگان بایستی توجه کنند که چکیده به‌درستی، محتوای اصلی مقاله را در برگیرد. برای انتخاب گل‌واژگان از لیست Mesh ایندکس مدیکوس استفاده شود (http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html).

نکته مهم: مقاله‌ی اصیل پژوهشی شامل چکیده، متن، منابع، اشکال و جداول؛ نباید از ۷ صفحه‌ی بیش‌تر باشد.گزارشات موردی بهتر است بیش از ۵ صفحه نباشد و تعداد صفحات مقالات مروری بیش‌تر از ۱۰ صفحه نباشد. (فارسی با فونت BMitra، سایز ۱۳ و انگلیسی با فونت Times New Roman، سایز ۱۱ و Single Space).  

۲- صفحه عنوان
شامل عنوان کوتاه مقاله (کم‌تر از ۲۰ حرف)، عنوان کامل مقاله (فارسی و انگلیسی)، نام و نام خانوادگی، رتبه‌ی علمی، گروه، دانشکده، دانشگاه (یا مؤسسه)، شهر و کشور تمامی نویسندگان و درج نام و نام‌خانوادگی نویسنده مسئول همراه با شماره تلفن، دورنگار، پست الکترونیک، کُد ارکید، نشانی پستی محل کار.

۳- مقدمه
باید ضمن بیان زمینه و اهمیت و هدف پژوهش، خلاصه‌ای از مطالعات و مشاهدات مرتبط با تحقیق موردنظر را که در گذشته به انجام رسیده است؛ با ذکر منابع مربوطه بیان نماید.

۴- روش کار
روش کار بایستی حاوی روش دقیق پژوهش، مشاهده یا آزمایش باشد. اگر از وسیله‌ای استفاده شده است، لازم است نام و آدرس سازنده در پرانتز ذکر شود. اگر از روش مشخصی استفاده شده است، لازم است. منبع مورداستفاده ذکر شود. در غیر این صورت، لازم است روش اجرا به حدی به روشنی بیان شود که قابل تکرار توسط پژوهشگران دیگر باشد. روش‌های آماری و نرم‌افزار استفاده شده برای تحلیل داده‌ها؛ بایستی ذکر شوند.

۵- یافته‌ها
یافته‌های حاصل از پژوهش باید در قالب متن، جداول، نمودارها و عکس‌ها به روشنی بیان شود. لازم نیست همه‌ی یافته‌ها در قالب متن آورده شوند. به‌جای آن می‌توان به جدول مربوطه ارجاع داد. مقالات طولانی ممکن است نیاز به زیربخش‌هایی )Sub-heading( داشته باشد (به‌خصوص در بخش یافته‌ها و نتیجه‌گیری) تا متن را واضح‌تر نماید. به‌طور کلی از تصاویر، نمـودارها و جـداول باید به‌جا و مناسب استفاده شده باشد. از ارایه جداول، نمودارها و تصاویر بی‌مورد باید خـودداری شود. برای مثال جدولی که صرفاً دارای یک ردیف است و یا نموداری که نشان‌دهنده‌ی ۲ نتیجه آماری می‌باشد، اضافی محسوب می‌شوند چون مـوارد فوق را می‌توان در متن طی یک الی دو سطر ارایه نمود. بنابراین اگـر تعـداد کمی یافته و یا یک نتیـجه‌ی ساده داشته باشیم، بهتـر است به‌جای جـدول و شکل، یافته را در متـن بنویسیم.

جداول، نمودارها و اشکال

 
مجموع جداول، نمودارها و اشکال نباید بیش از ۶ عدد باشند. جداول به شکل عکس ارسال نشود. عنوان جدول بالای آن قرار گیرد و هرگونه توضیحی در پایین جدول بیاید. داده‌ها نباید همزمان در متن، جدول و شکل بیایند (اعداد و نوشته‌های داخل جدول و نمودار به فارسی باشد). طراحی جداول باید به‌صورت استاندارد و بر اساس اطلاعاتی که قرار است داخل آن درج شود؛ طراحی شود (به هیچ‌وجه برای درج اطلاعات در سلول جداول، از دکمه‌ی اینتر استفاده نشود) همچنین بهتر است خانه‌های جدول خالـی نباشد و در صورت خالی بودن؛ در آن مـورد، توضیح کافی داده شـود‌. اشکال بایستی از کیفیت بالای تصویری برخوردار باشند. عناوین شکل و نمودار، زیر آنها قرار می‌گیرد.

نکته مهم: عکس‌ها با فرمت JPEG و GIF باشند، تا حداکثر وضوح را در تارنمای مجله داشته باشند.در مـواقعی که نمودارهایی از برنامه‌ی SPSS یا Excel در متـن مقاله در برنامه‌ی Word کپی و Paste می‌شوند؛ منبع‌ اصلی نمودار به‌صورت جداگانه و مستقل ارسال شود تا بتوان تغییـرات لازم را در آنها اعمـال نمود.

۶- بحث
بحث باید حاوی یافته‌های جدید و مهم تحقیق و مقایسه آن‌ها با نتایج پژوهش‌های مرتبط دیگر و دلایل مشابهت و یا اختلاف در نتایج باشد. از تکرار بخش یافته‌ها، در این بخش خودداری گردد. محدودیت‌های مطالعه و میزان تعمیم‌پذیر بودن آن باید موردتوجه قرار گیرد.

۷- نتیجه‌گیری
نتیجه‌گیری باید حاوی جنبه‌های مهم و جدید پژوهش و نتیجه‌گیری حاصل از آن باشد. پیشنهاداتی جهت انجام مطالعات بعدی در این بخش قابل طرح است.

۸- تشکر و قدردانی
از تمامی افرادی که در این مطالعه همکاری داشته‌اند (مادی و معنوی) اما فاقد معیار کافی برای عنوان شدن در بین نویسندگان مقاله بوده‌اند، در این قسمت قدردانی شود. این افراد عبارتند از کسانی که در روش یا در نگارش مقاله همکاری داشته‌اند یا از پژوهش حمایت مادی یا علمی کرده‌اند. چنانچه پژوهش با استفاده از بودجه تحقیقاتی مؤسسه یا دانشگاهی انجام شده است، نام آن مؤسسه یا دانشگاه را به همراه شماره ثبت طرح در آخر مقاله ذکر شود.

۹- فهرست منابع
باید برای هر مقاله‌ی ارسال شده، منابع به روز ارایه شوند. مسئولیت صحت منابع با نویسندگان مقاله است. برای کاهش خطا، بهتر است نویسندگان، خوانندگان مقاله را به متون اصلی ارجاع دهند. منابع بر اساس ترتیب استفاده در متن، شماره‌گذاری شوند و در انتها به‌ ترتیب شماره‌های ذکر شده در متن؛ فهرست شوند. تمامی منابع شامل منابع فارسی زبان نیز در فهرست منابع، به انگلیسی نوشته شوند. نام ۶ نویسنده‌ی اول مقاله در منابع درج و برای بقیه از کلمه “et al.” استفاده شود. نحوه‌ی نگارش انواع منابع اعم از مقاله یا کتاب به شرح ذیل است:
 
- مقاله: نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده (گان). عنوان کامل مقاله. نام کامل مجله. سال انتشار؛ شماره مجله: صفحه.

 
Surnames and initials of the first six authors followed by et al. Title of manuscript. Name of journal.Year; Vol(no): Pages.
Example: Seeff LB, Buskell-Bales Z, Wrught EC, Jackson B, Morris J, Kasseen K, et al. Longterm mortality after transfusion associated non A, non B hepatitis. The National Heart, Lung and Blood Institute study group. New England Journal Medicine.۱۹۹۲; ۲۷: ۱۹۰۶-۱۱.
- کتاب: نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده (گان). عنوان کتاب. شماره چاپ. شهر محل چاپ: ناشر؛ سال انتشار: شماره صفحه.
Surname and initials of the author(s). Name of the book. Edition no. Place of publication: Publisher;Year: Pages.
Example: Kates M. Techniques of Lipidology. ۲nd ed. New York: Elsevier; ۱۹۹۲: ۱۷۲-۵.
 
- فصلی از یک کتاب: نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده فصل. عنوان فصل. نام خانوادگی و ابتدای نام نویسندگان کتاب. عنوان کتاب. شماره چاپ. محل چاپ: ناشر؛ سال انتشار: شماره صفحه.
Surname and initials of the author(s) of the chapter. Title of the chapter. In: surname and initials of the author(s). Name of the book. Edition no. Place of publication: Publisher; Year: Pages.
Example: Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, eds. Hypertension: pathophysiology, diagnosis and management. ۲nd ed. New York: Raven Press; ۱۹۹۵: ۴۶۵-۷۸.
- مقاله ارایه شده در کنفرانس:
Example: Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical informatics. Proceedings of the ۷th world congress on Medical Informatics; ۱۹۹۲ Sep ۶-۱۰; Geneva, Switzerland. ۱۹۹۲: ۱۵۶۱-۵.
 
- کنفرانس: نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده (گان) گزارش. عنوان گزارش. نام سازمانی که در آن گزارش نوشته شده است: کشور، شهر. سال: شماره صفحه.
Surname and initials of the author(s) of the report. Title of the report. The name of the organization to which the report is written: country, city. Year: Pages.
Author (s). Title of the report. A report to x: Country, City. Year: pages.
 
- موضوعات نقل شده در اینترنت: نام خانوادگی و ابتدای نام نویسنده (گان). عنوان.]  نقل از سال ماه روز[. موجود از: لینک سایت
 
Author (s). Title. [cited ۲۰۰۱ Mar ۸]. Available from: http://....
Example: Esters GI, Cooker PG, RF Ittenbach. Effects of a unit of instruction in mental health on rural adolescents&#۳۹; conceptions of mental illness and attitudes about seeking help. [cited ۲۰۰۶ feb ۱۰]. available from: http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m۲۲۴۸/is_n۱۳۰_v۳۳/ai_۲۱۰۷۲۰۴۸
- پایان‌نامه: نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده پایان‌نامه. عنوان کامل پایان‌نامه. نام دانشگاه؛ سال: شماره صفحه.
Surname and initials of the author(s) of the thesis. (dissertation). Title of the Thesis. City: University; Year: pages.
Example: Bunker VM. Nutrition in the elderly with particular references to essential trace elements [dissertation]. Southampton England: univ. Southampton; ۱۹۸۷.
- مقاله غیر زبان انگلیسی: بایستی زبان اصلی مقاله در انتها، داخل پرانتز بیاید.
Example: Nedjat S, Majdzadeh R, Rashidian A. Admission of medical students from bachelor’s degree: why?Hakim Res J. ۲۰۰۷; ۱۰(۲): ۱-۷. (in Persian)
- کتاب ترجمه شده: نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده (گان). عنوان کتاب. (ترجمه). نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده اصلی. نوبت ویرایش (اگر غیر از نوبت اول است). شماره چاپ. شهر محل چاپ: ناشر؛ سال انتشار: شماره صفحه. (زبان).
مثالی از یک کتاب که به فارسی ترجمه شده است و از نسخه فارسی آن در مقاله استفاده شده است:
Example: Bagherloo S. End of Traditional Marketing Area. (Translation). Zimen S, ed. ۲nd ed. Tehran: Mobaleghan Publication; ۲۰۰۴: ۴۹-۵۰. (in Persian)
بقیه موارد رفرنس‌نویسی باید مطابق اصول نگارش منابع ونکوور (Vancouver) باشد.

۱۰- علائم اختصاری: از اختصارات قراردادی استاندارد استفاده شود و از نوشتن کلمات اختصاری در عنوان و چکیده خودداری شود. اصطلاح کامل اختصارات استفاده شده در اولین بار استفاده در متن؛ بایستی آورده شود مگر این که یک استاندارد اندازه‌گیری باشد.

۱۱- تعارض منافع: نویسندگان بایستی هرگونه کمک مالی دریافتی و تعارض منافع احتمالی نظیر حمایت‌های مالی یا داشتن سهام در یک شرکت که ممکن است پس از انتشار مقاله، دچار سود یا زیان شود را گزارش کنند. گزارش تعارض منافع موجب رد مقاله نمی‌شود، ولی ما مایل هستیم از آن آگاه باشیم.

۱۲- تعهدنامه: مقاله نباید قبلاً در یکی از نشریات کشور به چاپ رسیده یا همزمان برای مجلات دیگر ارسال شده باشد و لازم است نویسندگان مقاله در نامه درخواست چاپ، این مورد را درج نمایند. نویسنده باید توجه نماید که ارسال هم‌زمان مقاله به سایر مجلات و یا ارسال آن قبل از مشخص شدن تصمیم نهایی به مجله‌ی دیگر، از لحاظ اخلاقی مشکل داشته و موجب بازگرداندن مقاله می‌شود. بنابراین بایستی فرم تعهدنامه توسط تمامی نویسندگان امضاء شده و سپس اسکن آن به‌صورت فایل عکس؛ ارسال شود.

۱۳- پشتیبانی مالی: چنانچه پژوهش و تهیه مقاله با استفاده از بودجه تحقیقاتی مؤسسه‌‌ای انجام شده است، ضروری است نام مؤسسه و یا سازمان پشتیبانی‌کننده و شماره‌ی ثبت طرح در انتهای متن مقاله آورده شود.

۱۴- هزینه‌ی چاپ: این مجله هیچ هزینه‌ای بابت چاپ مقاله دریافت نمی‌کند.

۱۵- حقوق معنوی: تمام محتوای مجله «راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی» تحت حقوق معنوی بین‌المللی قرار دارد. این مجله برای استفاده‌ی غیرتجاری شما است. کپی، توزیع، ارسال، نمایش یا چاپ محتوای مجله با کسب اجازه‌ی کتبی؛ قابل انجام است.

۱۶- فرآیند داوری مقاله: همه‌ی مقالات محرمانه نگه داشته می‌شوند. هر مقاله‌ای توسط سه داور ناشناس که توسط هیأت تحریریه مجله مشخص می‌شوند؛ مورد داوری قرار می‌گیرند. تصمیم مجله در پذیرش، رد و یا تغییر در مقاله در اسرع وقت به اطلاع نویسنده مسئول، رسانده می‌شود. هویت نویسندگان و داوران محفوظ خواهد ماند. مقاله ارسالی تنها برای داوران و هیأت تحریریه قابل رویت می‌باشد.

۱۷- غلط‌گیری: به منظور رفع هرگونه ایرادی قبل از چاپ و انتشار، یک نسخه از مقاله نهایی (Galley Proof) در قالب فایل الکترونیک به نویسنده مسئول ارسال می‌شود تا اشتباهات احتمالی را اصلاح نماید. اصلاحات بایستی به‌روشنی یادداشت شده و طی مدت ۴۸ ساعت به دفتر مجله ایمیل شود.

۱۸- راهنمای اخلاقی: ملاحظات اخلاقی بایستی در قسمت «روش کار» آورده شود. به‌عبارتی مشخص کنید که رضایت آگاهانه از تمامی شرکت‌کنندگان در پژوهش گرفته شده است. نام مؤسسه‌ای که پژوهش را به لحاظ اخلاقی تصویب کرده، آورده شود. توجه کنید که ارایه مجوز از کمیته‌ی اخلاق زیستی برای کارآزمایی‌های بالینی یا مطالعات مشابه ضروری است.

۱۹- افیلیشن‌نویسی: نحوه‌ی نوشتن افیلیشن نویسندگان (در چکیده فارسی و انگلیسی) شامل: گروه آموزشی، دانشکده یا مرکز تحقیقاتی، (پژوهشکده یا پژوهشگاه)، دانشگاه، شهر، کشور است. با توجه به اهمیت درست‌نویسی نام نویسندگان برای جستجوی اینترنتی مقاله و میزان استناد به آن؛ توصیه‌ می‌شود پیش از ارسال مقاله به مجله، حتماً درستی درج اسامی فارسی و انگلیسی با تمامی نویسندگان مقاله، چک شود.

۲۰- کُد اخلاق: درج کُد اخلاق در انتهای مقاله، برای چاپ آن الزامی است. لطفاً به لینک روند صدور کُد اخلاق مراجعه شود. کُد اخلاق به دو شکل نوشته می‌شود:
۱- کُد مصوبه کمیته‌ی اخلاق در پژوهش دانشگاهی: مثلاً تصویب ۴۰‌امین طرح در (جلسه‌ی پنجم) کمیته دانشگاهی اخلاق در پژوهش د.ع.پ شهید بهشتی در سال ۱۳۹۴ (بدون توجه به شماره‌ی جلسه) (IR.SBMU.REC.۱۳۹۴.۴۰).

۲- کُد مصوبه کمیته‌ی اخلاق در پژوهش سازمانی: مثلاً تصویب ۱۰‌امین طرح در (دومین جلسه) شورای پژوهشی در کمیته‌ی اخلاق پژوهشگاه غدد درون‌ریز و متابولیسم در حیطه‌ی کمیته‌ی دانشگاهی د.ع.پ شهید بهشتی درسال ۱۳۹۴) (بدون توجه به شماره‌ی جلسه) (IR.SBMU.EMRC.REC.۱۳۹۴.۱۰).

۲۱- کُد ارکید: طبق آیین‌نامه وزارتی؛ تمامی نویسندگان مقالات، اعم از اعضای هیأت علمی یا نویسندگان آزاد؛ ملزم به ارایه کُد ارکید )www.orcid.org( جهت پذیرش مقالات می‌باشند.

۲۲- میزان مشارکت نویسندگان: بر اساس پیشنهادات کمیته بین‌المللی ناشران مجلات پزشکی؛ احراز سمت نویسندگی مقالات علمی، به‌طور خلاصه منوط به داشتن شروط چهارگانه به‌طور همزمان می‌باشد: «کمک قابل‌توجه در طراحی مطالعه و تحلیل یا تفسیر داده‌های آن» و «تهیه پیش‌نویس مقاله یا اصلاح نمودن آن» و «تصویب نهایی نسخه‌ی آماده شده برای چاپ» و «پاسخ‌گو بودن در تمام جنبه‌های پژوهش». به عبارتی بر اساس مجمع جهانی سردبیران مجلات پزشکی International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) افرادی می‌توانند به‌عنوان نویسنده مقاله ذکر شوند که در طراحی مطالعه یا تحلیل و تفسیر داده‌ها یا در تهیه پیش‌نویس مقاله یا بازبینی و اصلاح موشکافانه‌ی آن و یا اصلاح مقاله؛ نقش مؤثر داشته باشند.

۲۳- تیپ مقاله: درج نوع (تیپ) مقاله اعم از پژوهشی، مروری، مقاله کوتاه، گزارش موردی، نامه به سردبیر؛ در ابتدای مقاله، توسط نویسندگان ضروری و الزامی است.
۲۴- پانویس: مقالات به زبان فارسی روان و با رعایت قواعد دستوری نگاشته شود. تا جایی که ممکن است، از واژه‌های فارسی به جای لغات بیگانه، استفاده شود. در صورتی که به‌نظر نویسنده واژه‌ی جایگزین فارسی وجود ندارد و یا مصطلح نیست؛ می‌توان از (آوانویسی) استفاده کرد و در صورت تمایل، اصل واژه در پانویس (Footenote) درج شود. همچنین از آوردن اصطلاحات خارجی که معادل‌های دقیق و رسایی در زبان فارسی دارند، خودداری شود و در موارد ضروری، معادل لاتین در پایین همان صفحه، پانویس شود.

۲۵- فرآیند ارزیابی مقاله: مقالات به‌ترتیب تاریخ وصول آنها موردبررسی قرار می‌گیرد. پس از بررسی ساختاری مقاله توسط سردبیر و طرح در جلسه‌ی هیأت تحریریه؛ داوری علمی مقاله در صورت تصویب اولیه آن توسط حداقل سه متخصص رشته مربوطه به صورت داوری همتا) Peer Review (انجام می‏‌پذیرد. شایان ذکر است بررسی آماری مقالات توسط متخصص آمار صورت می‌گیرد. در صورت تصویب، مقاله منتشر می‌گردد. هیأت تحریریه مجله در رد یا قبول مقالات آزاد است و در صورت لزوم، نظرات اصلاحی و مشورتی خود را جهت بررسی مجدد بین ۳ تا ۶ ماه از تاریخ دریافت مقاله؛ به اطلاع نویسنده مسئول می‌رساند. نویسنده مسئول موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته مقاله اصلاح شده به همراه پاسخ‌های لازم را ارایه دهد. مسئولیت کامل منابع و مطالب چاپ شده بر عهده‌ی نویسنده یا نویسندگان می‌باشد. مجله از پذیرش و یا چاپ و ترجمه مقالاتی که قبلاً در مجلات یا نشریات دیگر چاپ شده‌اند؛ معذور است. جهت حفظ حقوق مؤلفین و محققین، نویسنده و فرستنده مقاله مسئولیت تمام در جهت پاسخگویی اعتراض شخصیت‌های حقیقی وحقوقی را داشته و این مجله هیچ‌گونه مسئولیتی در این زمینه ندارد.

۲۶- نحوه ارسال مقالات: نویسندگان محترم می‌توانند با ثبت‌نام در سایت مجله (http://dsme.hums.ac.ir) مقاله خود را به‌صورت Online ارسال نمایند. شایان ذکر است فایل‌های ارسالی ضروری شامل موارد ذیل می‌باشد:

الف) «با نام و مشخصات نویسندگان» در قالب Word
ب ) «بدون نام و مشخصات نویسندگان» در قالب Word
ج) فرم تعهد اخلاقی مقاله در قالب jpg (شامل امضاء همه‌ی نویسندگان) ( فایل pdf تعهدنامه از سایت مجله دانلود شود و بعد از لحاظ نمودن امضاء نویسندگان، به‌صورت اسکن شده و در قالب jpg در قسمت پرونده مقاله مربوطه آپلود گردد).


دور ریختن مدارک ارسال شده: زمانی که مقاله چاپ شد، تمامی موارد ارسالی شامل متن مقاله، اشکال و غیره بعد از ۶ ماه دور ریخته می‌شوند. CAPTCHA
دفعات مشاهده: 5590 بار   |   دفعات چاپ: 568 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 13 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Development Strategies in Medical Education

Designed & Developed by : Yektaweb

Creative Commons License
Development Strategies in Medical Education by http://dsme.hums.ac.ir/ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.