دوره 1، شماره 2 - ( پاییز - زمستان 1393 )                   جلد 1 شماره 2 صفحات 50-44 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه علوم پزشکی گلستان
چکیده:   (7036 مشاهده)

مقدمه و هدف: انگیزه یکی از عوامل اساسی در یادگیری است و می‌تواند بر جنبه‌های مختلف رفتاری دانشجویان در محیط‌های آموزشی مؤثر باشد. انگیزه تحصیلی را می‌توان تنها عامل دارای اثر مستقیم در موفقیت تحصیلی دانست و همچنین سایر عوامل مؤثر در موفقیت اثرات خود را از طریق انگیزه تحصیلی، بر روند تحصیلی دانشجویان اعمال می‌کنند. از آنجایی که انگیزه کلید یادگیری دانشجویان هست و دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی مهم‌تر‌ین سرمایه نه تنها بر ای جامعه پزشکی بلکه یک سرمایه ملی محسوب می‌شوند و انگیزش تحصیلی به عنوان نیروی محرک فعالیت‌های دانشجو و عامل جهت دهنده حرکت محسوب می‌شود. لذا هر گونه تلاش در جهت تقویت نیروی محرکه در فراگیران بسیار مؤثر و بااهمیت خواهد بود. این پژوهش باهدف تعیین ارتباط انگیزه تحصیلی و برخی عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان انجام شده است.

روش ها: این پژوهش از نوع توصیفی - تحلیلی بوده که در سال 92 انجام شده است. در این مطالعه 359 دانشجو ترم 2،3،4 با روش سرشماری انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه انگیزه تحصیلی بوده که توسط دانشجویان تکمیل شد. جهت تحلیل داده‌ها از آزمون کراس کالوالیس و من ویتنی استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که انگیزه تحصیلی دانشجویان در حد نسبتاً مطلوبی قرار داشت.

یافته‌ها: ارتباط انگیزه تحصیلی با جنسیت دانشجویان و رشته تحصیلی دانشجویان از نظر آماری معنی‌دار بود. به طوری که انگیزه تحصیلی دانشجویان دختر بالاتر از پسران (012/0=P) و دانشجویان رشته‌های بهداشت عمومی و مامایی بالاترین انگیزه و دانشجویان رشته‌های علوم آزمایشگاهی و بهداشت محیط پایین‌ترین انگیزه را داشتند (008/0=P). با افزایش انگیزه تحصیلی، عملکرد دانشجویان نیز افزایش یافته است و این ارتباط از نظر آماری تقریباً معنادار است (069/0=P). بین انگیزه تحصیلی با قومیت، سکونت، سطح سواد پدر و مادر ارتباط معناداری وجود نداشت (05/0<P).

نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌ها، وضعیت نمره کل انگیزه تحصیلی دانشجویان در این مطالعه نسبتاً مطلوب بود؛ با وجود این انگیزه تحصیلی پسران از دختران پایین تر بوده و بالا بردن انگیزه تحصیلی در دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی که مهم‌ترین سرمایه نه تنها بر ای جامعه پزشکی بلکه یک سرمایه ملی محسوب می‌شوند، موضوع بسیار مهمی هست که باید مورد توجه برنامه‌ریزان و سیاستگزاران آموزشی قرار گیرد.

متن کامل [PDF 302 kb]   (3875 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1393/4/4 | پذیرش: 1394/2/13 | انتشار: 1395/5/24

فهرست منابع
1. Spalding, L, Motivation in the classroom, translation by Yaghoobi H, khosh kholgh I, 2005, Tehran, University of Tarbiat Moallem, Tabriz, Iran
2. Rush Sh, Analysis for Determining Factors That Place Elementary Students at Risk, The Journal of Educational Research 1994; 87: 325-333.
3. Salehi M, Haji Zad M, Fallah A, Salim Bahrami S. H, investigating the factors on decreasing motivation boy and girl students of Islamic Azad universities in Mazandaran province, Specialty Quarterly of Social Sciences Islamic Azad University- Shooshtar unit 2010, 4(9): 86-73 [Persian]
4. Roshan Milani Sh, Aghaee Monavvar E, Kheradmand F, Saboori E, Mikaeeli P, Masoodi S etal. Study of academic Motivation and its relationship to personal situation and academic achievement of students at basic Sciences, Urmia University of Medical Sciences, Journal of Faculty of Nursing and Midwifery 2011:9(5): 366-357. [Persian]
5. Mohammadi Roozbahani K, Taromi A. Motivational factors volunteers for entrance to University, quarterly of Research and Planning in Higher Education 2000; 37(38):126-103 [Persian]
6. Maxwell, G; Cooper, M; Biggs, N. How people choose vocational education and training programs: social, educational and personal influences on aspiration,NCVER,2000: 113
7. Nazari A, Osaeh F, perspective of Shahrkod high school students about the factors encouraging or inhibiting the free study, Journal of National Library Studies and information organization 2011: 3(22): 73-56 [Persian]
8. Tajkee J, SArvAri Zanjani R, Mazloomzadeh S, Jafari MR. motivations for entering the field of medicine, pharmacy Zanjan students, two quarterly Development of Medical Education 2008; 1(1): 29-37. [Persian]
9. Ravaghi V, Sadr A, Borzabadi Farahani N. The motivation of dental students to enter the dental school in 2003. J Dent Sch. 2005; 22 (4):597-604 [Persian]
10. Vallerand, RJ; Pelletier, LG; Blais, MR; Briere, NM; Senecal, C; Vallieres, EF. The academic motivation scale: a measure of intrinsic, extrinsic and motivation in education, Journal of educational and psychological measurement, 1992: 52(4),pp 1003-1017
11. Bahrani M. A Study of Secondary students’ academic motivation and the predictive factors, Journal of Social Sciences and Humanities of Shiraz University 2005; 22(4): 104-115 [Persian]
12. Tamannaee Far MR, Gandomi Z. relationship achievement motivation and academic achievement in students, Journal of Educational Strategies 2011; 4(1): 15-19[Persian]
13. Roohi Gh, Asayesh H,Students’ Academic Motivation in Golestan University of Medical, Iranian Journal Education At Medical Sciences 2012: 12(3) [Persian]
14. Yousefi A, Ghassemi G, Firouznia S. The relationship between academic motivation and academic Achievement in medical students of Isfahan University of Medical Sciences, Iranian Journal of Medical Education 2009, 9(1): 79-84. [Persian]
15. Rogers C. G, Galloway D. Armstrong D. and Leo E. Gender Differences in Motivational Style: A Comparison of Measures and Curriculum Area, British Journal of Educational Psychology 1998; 68: 189-202.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.