دوره 7، شماره 1 - ( بهار و تابستان 1399 )                   جلد 7 شماره 1 صفحات 16-5 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


دانشگاه علوم پزشکی قم
چکیده:   (5940 مشاهده)
مقدمه وهدف: تعلل ­ورزی­ تحصیلی به عنوان رفتار تأخیری غیرمنطقی و داوطلبانه، پدیده شایع در میان دانشجویان که با متغیرهای بسیاری در شخصیت و رفتار فرد مرتبط است. مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه ابعاد شخصیت(نوروزگرایی، وظیفه­شناسی) و عزت­نفس با تعلل­ورزی­ تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم انجام شد.
روش­ها: در این پژوهش توصیفی همبستگی در سال 97-1396، نمونه­ای شامل194 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم به روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای نسبتی بر حسب جنسیت از شش دانشکده انتخاب شدند. داده­ها از طریق پرسشنامه استاندارد ابعاد شخصیت نئو، عزت­نفس روزنبرگ و تعلل­ورزی ­تحصیلی سواری جمع­آوری شد. و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t مستقل و رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام تجزیه و تحلیل شدند.
یافته­ها: بین نوروزگرایی و تعلل­ورزی ­تحصیلی (310/0- =r ؛000 =p) و وظیفه­شناسی و تعلل­ورزی­تحصیلی (544/0­- =r ؛­ 000 =p) و عزت­نفس و تعلل­ورزی ­تحصیلی (336/0- =r ؛000=p) رابطه منفی معناداری وجود داشت. بین میانگین نمره نوروزگرایی و وظیفه­شناسی و عزت­نفس و تعلل­ورزی ­تحصیلی دانشجویان دختر با پسر تفاوت معناداری وجود داشت (01/0=p). در نهایت، نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد تنها وظیفه­شناسی پیش‌بینی‌کننده مناسبی برای تعلل­ورزی ­تحصیلی است.  
نتیجه­گیری: با توجه به یافته­ها برنامه­ریزان باید با تدارک یک محیط با نشاط علمی، بستر شکل­گیری ویژگی­های مثبت شخصیت را در دانشجویان به وجود آورده تا زمینه افزایش عزت نفس و به تبع آن کاهش تعلل­ورزی تحصیلی در آنان فراهم گردد.
متن کامل [PDF 758 kb]   (2058 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1397/6/7 | پذیرش: 1397/10/15 | انتشار: 1397/10/15

فهرست منابع
1. Mosavi M, Hashemi S, Yazdi A, Soltani E, Ahmadi Z, Khanzadeh M, Kiykhani S. The prediction of academic procrastination based on emotional intelligence components. Scientific Journal of Ilam University of medical sciences. 2013; 21(4):21-29.[Persian]
2. Mohamadi D, FathiAzar E, Badri R, Ebrahimi O. Predicting academic procrastination based on utility value and intrinsic value of assignments among 10th grade high school students of Tabriz. Instruction and Evaluation J. 2015; 7(28):99-110.[Persian]
3. Alexander ES, Onwuegbuzie AJ. Academic procrastination and the role ofhope as a coping strategy. Personality and Individual Differences.2007; 42(7):1301-1310.
4. Hashemi T, Mostafavi F,MashinchiAbbasi N,Badri R. Role of goal orientation, self-efficacy of self-regulation and personality in procrastination. J Contemporary Psych-ology. 2012; 7(1):73-84.[Persian]
5. Hashemi T, Vahedi Sh, Tabatabaie M. Predicting divergent thinking based on intelligence and personality dimensions among students. 2017; 17(3):4-12. [Persian]
6. McCrae RR, Costa PT. Validation of the five-factor model of personality cross instruments and observers. Journal of Personality and Social Psychology. 1987; 52:81-90.
7. McCrae R, John OP. An introduction to the five-factor model and its application. Special Issue: the five-factor model: issues and applications. Journal of Personality. 1992; 60:175-215.
8. Tavan B, Jahani F, Rafeei M. The relationship between self-esteem and happiness among students of Arak University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education. 2014; 14(6):474-482.[Persian]
9. Kiyamarsi A, Ariyaporan S, Abolghasmi A. The relationship between the symptoms of personality disorders with procrastination and academic self-confidence in female college students. J of Social Psychology. 2013; 8(28):41-52. [Persian]
10. DashtBozorgi Z. The relationship between persecution and perfectionism with academic achievement and burnout in medical students. Educ Strategy Med Sci. 2016;9(1):34-41.[Persian]
11. ShahrokhiM, Nasri S. The study on the relationship between perfectionism and test anxiety and academic procrastination in university students. Quarterly Journal of New Thoughts on Education. 2014; 10(2):161-183. [Persian]
12. Ghalaee B, Yaghoubi A. Investigating the relationship between personality’s dimensions and self-esteem and educational procrastination among farhangian university students. J Management System. 2014;2(7):71-86. [Persian]
13. Grosifarshi MT. New approaches to personality evaluation. Tabriz: Jamehe Pajoh Publishing. 2001.[Persian]
14. Sevari K. Construction and standardization of academic procrastination test. J Educationl Measurement. 2011;2(5): 97-110.[Persian]
15. Yaghobi A, Ghlaei B, Rashid Kh, Kordenughabi R. Factors associated with academic procrastination. J Educational Psychology. 2016;11(37):161-185.[Persian]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.