دوره 6، شماره 1 - ( بهار- تابستان 1398 )                   جلد 6 شماره 1 صفحات 1-11 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.29252/dsme.6.1.1


XML English Abstract Print


دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
چکیده:   (1153 مشاهده)
مقدمه و هدف: بررسی ابعاد سلامت اجتماعی دانشجویان و ارتقای آن منجر به بهبود سلامت آنها می شود. هدف مطالعه حاضر بررسی سلامت اجتماعی دانشجویان علوم پزشکی هرمزگان بود.
روش­ها: این مطالعه توصیفی مقطعی روی 390 نفر(62 درصد دختر، 38 درصد پسر) از دانشجویان انجام شد. گروه هدف پژوهش به روش نمونه گیری طبقه‌ای انتخاب شده و ابزار جمع آوری داده‌ها پرسشنامه بود که دارای دو بخش بود: بخش سوالات دموگرافی و نسخه ترجمه شده فارسی پرسشنامه سلامت اجتماعی KEYES که در مطالعات مختلف روایی و پایایی آن تایید شده است. داده‌ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 20 با استفاده از آزمون‌های توصیفی  و تحلیلی آنالیز شد.
یافته‌ها: میانگین امتیاز سلامت اجتماعی اکثر دانشجویان در وضعیت متوسط بود. در بین ابعاد سلامت اجتماعی، بعد شکوفایی اجتماعی دارای بالاترین میانگین امتیاز بود. بین متغیرهای دموگرافی سن، جنس، وضعیت سکونت (خوابگاه و غیرخوابگاهی) وضعیت تاهل، وضعیت اشتغال با سلامت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد (001/0 > .(P.Value به طوری که دانشجویان با سنین بالاتر دارای سلامت اجتماعی بهتری بودند. سلامت اجتماعی خانم ها در مقایسه با آقایان وضعیت بهتری داشت و دانشجویان متاهل، شاغل دارای  امتیاز سلامت اجتماعی بیشتری در مقایسه با دانشجویان مجرد، غیرشاغل بودند، همچنین وضعیت سلامت اجتماعی دانشجویانی که با خانواده زندگی می کردند در مقایسه با دانشجویان خوابگاهی بهتر بود.
نتیجه گیری: تقویت ابعاد سلامت اجتماعی که دارای میانگین امتیاز پایین‌تری هستند(انسجام، پذیرش، مشارکت اجتماعی)، بهبود شرایط سکونت و تامین زمینه ازدواج دانشجویان منجر به بهبود سلامت آنها می‌شود.
 
واژه‌های کلیدی: دانشجویان، سلامت اجتماعی
متن کامل [PDF 999 kb]   (392 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1396/5/24 | پذیرش: 1397/2/16 | انتشار: 1397/8/12

فهرست منابع
1. Abachizadeh K, Tayefi B, Nasehi AA, Memaryan N, Rassouli M, Omidnia S, et al. Development of a scale for measuring social health of Iranians living in three big cities. Medical journal of the Islamic Republic of Iran. 2014;28:2.
2. Zaki MA, Khoshouei MS. Factors Affecting Social Well-Being of The Residents of The City of Isfahan. Urban Studies 2013;.3(8):79-108.
3. Samaram E. Community-Oriented Policing and Social Health. Entezam-E-Ejtemaei. 2009;1(1):9-29.
4. Babapour Kheiroddin J, Toosi F, Hekmati I. Study of determinant factors role of students’ social well-being. Journal of Psychology. 2009;4(16):1-20.
5. Hassan SM. The Semantic components reflecting the link between social capital and the rate social health of the benefit of students of Payam Noor University, Mashhad. Sociological Studies Of Youth (Jame Shenasi Motaleate Javanan). 2012;2(5):149-74.
6. Karelina K, DeVries AC. Modeling social influences on human health. Psychosomatic medicine. 2011;73(1):67.
7. Holt-Lunstad J, Smith TB, Layton JB. Social relationships and mortality risk: a meta-analytic review. PLoS medicine. 2010;7(7):e1000316.
8. Fathi M, Ajamnejad R, Khakrangin M. Factors contributing to social health among teachers of maraghe city. Social Welfare Quarterly. 2013;12(47):225-43.
9. Cicognani E, Pirini C, Keyes C, Joshanloo M, Rostami R, Nosratabadi M. Social participation, sense of community and social well being: A study on American, Italian and Iranian university students. Social Indicators Research. 2008;89(1):97-112.
10. Mehri A, Sedighy Some-Koochak Z. Assessment of mental health status and some related factors among students of Sabzevar Universities in 2010. Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity-Tehran Medical Branch. 2012;21(4):293-304.
11. Ambler VM. Who flourishes in college? Using positive psychology and student involvement theory to explore mental health among traditionally aged undergraduates. 2005.
12. Lotfi Mohammad Hasan AAH, Nouri Shadkam M, Ghomizadeh Aghdas, Zare Marzieh. To evaluate the psychological status of new entering students of Shahid Sadoughi university of Medical Sciences from 2003 to 2007. Teb va Tazkeih. 2008;16(3-4):49-56.
13. Wissing M, Fourie A, editors. Spirituality as a component of psychological well-being. International Journal of Psychology; 2000: Psychology Press 27 Church Rd, Hove Bn3 2fa, East Sussex, England.
14. Keyes CLM. Social well-being. Social psychology quarterly. 1998:121-40.
15. Abdelah Tabar H, Kaldi AR, Mohagheghi Kamal SH, Setareh Forouzan A, M S. A study of Social Wellbeing among students. Social welfare. Social Welfare Quarterly. 2009;8(30):171-89. Available from:https://www.sid.ir/En/Journal/ViewPaper.aspx?ID=171586.