دوره 5، شماره 1 - ( بهار- تابستان 1397 )                   جلد 5 شماره 1 صفحات 33-25 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه پیام نور، تهران
چکیده:   (3163 مشاهده)
مقدمه و هدف: اعتیاد به اینترنت به عنوان یک اختلال روان‌شناختی در روان‌شناسی مطرح شده است. در این تحقیق به تأثیر وابستگی به اینترنت بر تعهد سازمانی پرداخته شد.
روش‌ها: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است، جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان پرستاری شاغل در بیمارستان‌های علوم پزشکی استان کرمانشاه می‌باشند که با استفاده از فرمولCochran حجم نمونه 181نفر به دست آمد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه اطلاعات دموگرافیک، پرسش‌نامه وابستگی به اینترنت Young و پرسش‌نامه تعهد سازمانی Alen وMayer  بود. روایی پرسش‌نامه‌ها توسط اساتید و پایایی پرسش‌نامه‌ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسش‌نامه وابستگی بر اینترنت 81/0 و برای پرسش‌نامه تعهد سازمانی 79/0 به دست آمد.
یافته‌ها: از نظر شیوع وابستگی به اینترنت پرستاران 2/8 درصد معمولی، 7/71 درصد در حد خفیف، 8/18 درصد متوسط و 1/1 درصد در حد شدید قرار داشتند. هم‌چنین میانگین نمرات تعهد سازمانی پرستاران بیمارستان‌های علوم پزشکی کرمانشاه نشان داد که میانگین تعهد سازمانی پرستاران (85/0 ± 05/3) است و در بین مؤلفه‌های تعهد سازمانی تعهد عاطفی بیشتر از سایر تعهدهای سازمانی در بیمارستان‌های علوم پزشکی کرمانشاه وجود دارد، ضریب همبستگی پیرسون بین وابستگی به اینترنت و تعهد سازمانی رابطه معنی‌داری (701/0-) به دست آمد که نشان‌دهنده رابطه منفی و معنی‌دار این دو مؤلفه است.
نتیجه‌گیری: هر چه قدر استفاده نامناسب و بیش ازحد از اینترنت در بین پرستاران بیمارستان‌های علوم پزشکی کرمانشاه کاهش داده شود تعهد سازمانی پرستارن افزایش پیدا خواهد کرد.
متن کامل [PDF 526 kb]   (1123 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1396/4/29 | پذیرش: 1396/7/2 | انتشار: 1397/4/23

فهرست منابع
1. 1. Shahghassemy A. Review on Effect of Virtual Space Fields on Communication Theories, Global Media Journal 2006; 2(2):31-7. [In Persian].
2. 2. Ahangarzadeh Rezaei S, Moradi Y. Internet Addiction Study at Urmia University Students Medical Sciences. J Urmia Nurs Midwifery Fac 2015; 13 (5) :434-39.
3. 3. Mahapatra A, Sharma P. Association of Internet addiction and alexithymia – A scoping review. Addictive Behaviors 2018;81:175-82.
4. 4. Alavi S, Eslami M, Maracy M, Najafi M, Jannatifard F, Rezapour H. Psychometric properties of young internet addiction test. J Behaviour Sci 2010; 4 (3): 183-9. [In Persian].
5. 5. Nikbakht-Nasrabadi A, Parsa-Yekta Z, Seif H, Rasoolzadeh N. Professionalization experiences of newly employed nurses in clinical settings in Iran. Hayat the Journal of Faculty of Nursing & Midwifery 2005; 11 (3-4): 5-18. [In Persian].
6. 6. Vizeshfar F. Assessment of the Internet Addiction between Iranian Net Users. The Journal of Fundamentals of Mental Health 2005; 7 (25-26): 27-33. [In Persian].
7. 7. Krajewska-Kulak E‚ Kulak W, Marcinkowski JT, Damme-Ostapowicz KV, Lewko J, Lankau A, et al. Internet Addiction among Students of the Medical University of Bialystok. Computers, Informatics, Nursing 2011; 29(11): 657-61.
8. 8. Shayegh S, Azad H, Bahrami H. The Relationship between Internet Addiction and Personality Traits in Adolescents in Tehran. The Quarterly Journal of Fundamentals of Mental Health 2009; 11(2): 149- 58. [In Persian].
9. 9. Mohamady Z, khatony A, Hydary M, Bahreini M. Internet Dependency in Students of Kermanshah University of Medical Sciences. Iran J Med Educ 2014; 13 (12):1019-30.
10. 10. Vatani F, Azadimanesh P, Poursharifi H, Osfoori M. Interment Addiction and Symptoms of Attention-deficit Hyperactivity Disorder in University Students. J Mazandaran Univ Med Sci 2016; 25 (132):334-7.
11. 11. Hosseini Kashani F.M. The Survey of Organizational Culture and Relationship with Islamic Republic Military Managers' Organizational Commitment. [MSc Thesis]. Iran, Tehran: Allameh Tabatabaei University; 2005.
12. 12. Rezaei B. Relationship between Work Life Quality and Organizational Commitment of Tehran Water and Sewage Company, [MSc Thesis]. Iran, Tehran: Allameh Tabatabaei University; 2005.
13. 13. Akbari Haghighi F, Koohi Rostamkalaee Z, Pourreza A, Rahimi Forshani A. Surveying the employed Nurses’ Organizational Commitment in Selected Tehran University of Medical Sciences Hospitals. jhosp. 2014; 13 (2) :63-73.
14. 14. Fu J, Xu P, Zhao L, Yu G. Impaired orienting in youth with Internet Addiction: Evidence from the Attention Network Task (ANT). Psychiatry Research. 2018;264:54-7.
15. 15. Rahmanzade E, Parsa Yekta Z, Farahani M, Yekani Nejad S. Nurses’ Organizational Commitment in Hospitals Affiliated to Tehran University of Medical Sciences. IJN 2014; 26 (86):29-38.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.