دوره 4، شماره 1 - ( بهار- تابستان 1396 )                   جلد 4 شماره 1 صفحات 40-50 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه علوم پزشکی مشهد
چکیده:   (2923 مشاهده)

مقدمه و هدف: با توجه به توسعه کمی دانشگاه ها در سال های اخیر و عدم توجه کافی به کیفیت و استانداردهای آموزشی، هم اکنون فرسودگی تحصیلی در دانشگاهها به عنوان یک معضل اساسی مطرح است و پیش بینی می گردد در آینده نیز این معضل تشدید گردد.لذا  این پژوهش در پی تعیین ارتباط میان انگیزش و فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشکده بهداشت مشهددر سال 1395 طراحی و انجام گرفت.

روش ها: در این پژوهش نوع تحلیلی مقطعی جامعه آماری شامل 262 نفر از دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده بهداشت مشهد می باشندکه در نهایت 152 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند .به منظور جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر (1981)و فرسودگی تحصیلی برسو (1997) که هر دو از روایی پایایی مطلوبی برخوردار بودند، استفاده شد.تجزیه تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS  نسخه 16 انجام گرفت.

یافته ها: با توجه به نتایج همبستگی منفی و معناداری میان انگیزش و فرسودگی تحصیلی  وجود دارد (503/- = r) .همچنین رابطه انگیزش تحصیلی با مولفه های خستگی تحصیلی 425/0-  ، بی علاقگی 445/0-  و ناکارمدی 397/0- معکوس و معنادار به دست آمد (01/0P Value<).

نتیجه‌گیری: براساس نتایج به دست آمده بالا بردن سطح انگیزش تحصیلی می تواند به کاهش فرسودگی کمک نماید لذا معاونان آموزشی و دیگر مسئولان بایستی با برنامه ریزی اصولی و فراهم کردن بستری مناسب به این امر کمک کنند.

متن کامل [PDF 705 kb]   (1756 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۵/۹/۱۵ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ | انتشار: ۱۳۹۶/۴/۲۱

فهرست منابع
1. Ugwu FO, Onyishi IE, Tyoyima WA. Exploring the Relationships between Academic Burnout, Self-Efficacy and Academic Engagement among Nigerian College Students. The African Symposium 2013.
2. Alavi SA, Abbasnia S. Motivation and motivation-related factors and their relationship with burnout and engagement:A study of Iranian EFL learners. Int J Res Studies Language Learn 2014; 3(5):107-20.
3. Tukaev SV, Vasheka TV, Dolgova OM. The relationships between emotional burnout and motivational, semantic and communicative features of psychology students. Procedia-Social Behav Sci 2013; 82:553-6.
4. Salmela-Aro K, Savolainen H. Holopainen L. Depressive symptoms and school burnout during adolescence: evidence from two cross-lagged longitudinal studies. J Youth Adolesc 2009; 38(10):1316-27.
5. Charkhabi M, Abarghuei MA, Hayati D. The association of academic burnout with self-efficacy and quality of learning experience among Iranian students. SpringerPlus 2013; 2(1):677.
6. Zhang X, Klassen RM, Wang Y. Academic Burnout and motivation of Chinese secondary students. Int J Soc Sci Humanity 2013; 3(2):134-7.
7. Bask M, Salmela-Aro K. Burned out to drop out: Exploring the relationship between school burnout and school dropout. Eur J Psychol Educ 2013; 28(2):511-28.
8. Green J, Liem GA, Martin AJ, Colmar S, Marsh HW, McInerney D. Academic motivation, self-concept, engagement, and performance in high school: Key processes from a longitudinal perspective. J Adolesc 2012; 35(5):1111-22.
9. Milani S, Aghaee E, Wise F, Patience k, Michael P, Masoudi S, et al. Study of motivation and its relationship with personal and academic achievement of medical students in basic sciences. Urmia University of Medical Sciences. School of Nursing and Midwifery Successive 2011; 2(11):28.
10. Chen R. Institutional characteristics and college student dropout risks: A multilevel event history analysis. Res High Educ 2012; 53(5):487-505.
11. Sharififard F, Asayesh H, Nourozi K, Hosseini MA, Taheri Kharameh Z. The relationship between motivation and academic burnout in nursing and paramedical students of Qom University of Medical Sciences. Qom Univ Med Sci J 2016; 9(12):72-8. [In Persian]
12. Marzoghi R, Heydari M. Examine the relationship between educational equity and academic burnout Social Welfare and Rehabilitation Sciences University. Development Steps 2015; 10(3).
13. El-Masry R, Ghreiz SM, Shams TM, Helal RM. Perceived stress and burnout among medical students during clinical period. Ibnosina Journal of Medicine and Biomedical Sciences 2012; 5(4):179-88.
14. Nikodijević A, Anđelković-Labrović J, Đoković A. Academic burnout among students at Faculty of Organizational Sciences. Management (1820-0222) 2012; 17(64):47-53.
15. Dyrbye LN, Thomas MR, Huntington JL, Lawson KL, Novotny PJ, Sloan JA, et al. Personal life events and medical student burnout: a multicenter study. Academic Medicine 2006; 81(4):374-84.