دوره 3، شماره 2 - ( پاییز و زمستان 1395 )                   جلد 3 شماره 2 صفحات 74-63 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه علوم پزشکی مازندران
چکیده:   (4881 مشاهده)

چکیده

مقدمه و هدف: ارزیابی درونی بعنوان فرآیندی سیستماتیک جهت ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی برای دانشگاهها یک ضرورت محسوب می‌شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت موجود ارزیابی درونی در گروه‌های آموزشی علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شد.

روش ها: این پژوهش توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی در گروه‌های آموزشی علوم پایه دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 1394 به انجام رسیداست. ابتدا داده‌ها از طریق چک لیستها  و پرسشنامه‌ها جمع‌آوری شده و وضعیت دانشکده‌ها در رابطه با استانداردهای هشت گانه تعیین شد. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS با تاکید بر آمارهای توصیفی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

یافته ها: نتایج نشان داد که از مجموع 100% امتیاز، دانشکده پزشکی با کسب امتیاز 56% در وضعیت نسبتاً مطلوب، دانشکده داروسازی با کسب امتیاز70% ، در وضعیت نسبتاً مطلوب، دانشکده دندانپزشکی با کسب امتیاز 48% در وضعیت نامطلوب، دانشکده پرستاری- مامایی ساری با کسب امتیاز59% در وضعیت نسبتاً مطلوب، دانشکده بهداشت با کسب امتیاز64% در وضعیت نسبتاً مطلوب و دانشکده پیراپزشکی ساری با کسب امتیاز 55% در وضعیت نسبتاً مطلوب قرار داشتند.

نتیجه‌گیری: با توجه به امتیازات کلی حاصل از ارزیابی درونی انجام شده توسط گروه‌های آموزشی دانشکده‌ها، پیشنهاد می‌شود که برای بهبود کیفیت آموزش، کلیه گروه‌های آموزشی اقدام به تدوین و تصریح اهداف استراتژیک و برنامه عملیاتی متناسب با نیازهای گروه نمایند.

متن کامل [PDF 276 kb]   (2251 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1395/7/24 | پذیرش: 1395/9/15 | انتشار: 1396/1/21

فهرست منابع
1. 1. Mohamadi N, Hasanian M, Borzou S, Amini R. The Comparison of Internal Evaluation of 4 Nursing Departments in Nursing and Midwifery Faculty of Hamedan University of Medical Sciences. Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty 2013;21(1):66-76. [In Persian]
2. 2. Keyzouri A, Hosseini MA, Falahi KM. Impact of internal evaluation on quality enhancement of education and research. Iranian Journal Of Nursing Research 2008; 3(9-8): 105-15. [In Persian]
3. 3. Fakhr Movahedi A, Ahadi F. Internal evaluation of pediatric nursing department in Semnan university of medical sciences in year 2002. Koomesh 2004;5(2):47-52. [In Persian]
4. 4. Mohammadi R, Eshaghi F, Arefi M. Internal evaluation: Appropriate strategic for quality evaluation and improvement of management in departments at universities (the case of Iran). Procedia-Social and Behavioral Sciences 2012;69:719-28. [In Persian]
5. 5. Bazargan A. From Internal Evaluation to Quality Assurance in Higher Education: the case of medical education in Iran. Quality Assurance In Higher Education 2001; 1(1): 23-7.
6. 6. Kump S. Forum Renewal of higher education in Slovenia with special attention to quality. Higher Education Policy 1998;11(4):357-67.
7. 7. Hashemian M, Azizi H, Hassanpour K. Internal Evaluation of Basic Science Department in Sabzevar University of Medical Sciences in 2010. Future of Medical Education Journal 2012;2(3):7-24. [In Persian]
8. 8. Ajam ZH, Kianmehr M, Abbasnezhad AA, Hamzei A, Moslem A, Moshari J, et al. Internal evaluation of department of basic sciences in one of the universities of medical sciences in Iran in 2010. Ofogh-e-Danesh, Journals of Gonabad University of Medical Sciences 2011;17(3):40-9. [In Persian]
9. 9. Dashti N, Einollahi N, Zare Bavani M, Abbasi S. Internal Evaluation Of Medical Laboratory Sciences Department Of Allied Health Sciences School, Tehran University Of Medical Sciences (2010). Payavard Salamat 2012;6(2):17-27. [In Persian]
10. 10. Allahtavakoli M, Roohbakhsh A, Rahmani M, Bakhshi H, Amin F, Shamsizadeh A. Internal Evaluation of Physiology Department of Rafsanjan University of Medical Sciences. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences 2013;12(3):233-42. [In Persian]
11. 11. Ahmari Tehran H, Raisi M, Dadkhah Tehrani T, Mehran N, Jafarbegloo E. Internal Evaluation of Midwifery Department of Nursing & Midwifery Faculty in Qom University of Medical Sciences. Qom Univ Med Sci J . 2013; 7 (S1) :31-6. [In Persian]
12. 12. Pour M, Kavari S, Pour-Mohammadi B, Homami S. Internal evaluation of public health department of Semnan University of Medical Sciences. Koomesh 2010;12(2):Pe104-Pe11. [In Persian]
13. 13. Farasatkhah M. A Study on the Outcomes of Internal Evaluation on the Planning for Quality Improvement in Iranian Universities. Quarterly journal of Research and Planning in Higher Education. 2008;14(3):145-75. [In Persian]
14. 14. Jafari Ghavamabad A, Khami M, Yazdani R, Nasibi M, Mohammadi M. Internal evaluation of oral health & community dentistry department; Tehran University of Medical Sciences. Education Strategies in Medical Sciences. 2013;6(2):107-12. [In Persian]
15. 15. Kalbasi A. Internal evaluation of departments in the school of management and medical informatics, Isfahan University of Medical Science. Iranian journal of medical education 2006;6(1):125-34. [In Persian]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.